Cele, zadania, priorytety SIR

Show the MENU

SIR

Cele Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 1. Cel główny SIR:
  Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
 2. Cele szczegółowe SIR:
  1. Ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
  3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.

Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich wraz z formami realizacji

Lp. Zadania Szczegółowy sposób realizacji
1. Identyfikowanie partnerów do współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych
 • opracowanie i uruchomienie, poprzez stronę internetową, systemu rejestracji potencjalnych partnerów SIR
 • wyszukiwanie instytucji, przedsiębiorców, grup producentów, klastrów, LGD, NGO itp. zajmujących się rolnictwem, leśnictwem, gospodarką żywnościową i rozwojem obszarów wiejskich (np. wśród partnerów KSOW oraz WODR), kontakty bezpośrednie, spotkania, szkolenia, konferencje itp.
 • nawiązywanie współpracy z uczelniami wyższymi oraz instytutami badawczymi zajmującymi się tematyką związaną z rolnictwem, leśnictwem, gospodarką żywnościową i rozwojem obszarów wiejskich (kontakty bezpośrednie, spotkania, szkolenia, konferencje itp.)
 • określenie stopnia zainteresowania współpracą w w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych,  podejmowanych działań w zakresie innowacji, obszaru zainteresowania współpracą we wdrażaniu innowacji, chęci/możliwości włączenia się w proces wdrażania innowacji wśród wyżej wymienionych podmiotów
2. Rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat sposobu współpracy w projektach naukowo-badawczych
 • utworzenie oraz aktualizacja bazy danych zawierającej informację na temat prowadzonych, przez partnerów SIR, prac badawczych (cel i zakres badań/doświadczeń oraz ich rezultaty, a także dane kontaktowe do instytucji/zespołu prowadzącej badania oraz wskazanie możliwości i zasad współpracy w danym projekcie), baza dostępna poprzez stronę internetową SIR
 • utworzenie oraz aktualizacja bazy danych zawierającej informację na temat tzw. dobrych praktyk w zakresie innowacji, baza dostępna poprzez stronę internetową SIR
 • utworzenie na stronie internetowej SIR narzędzia ułatwiającego wyszukiwanie pomysłów/projektów dotyczących konkretnej dziedziny oraz łączenie potencjalnych partnerów
 • przekazywanie informacji na temat prowadzonych projektów naukowo-badawczych oraz możliwości współpracy na spotkaniach/konferencjach/ szkoleniach dotyczących wdrażania innowacji w rolnictwie, a także umieszczanie takich informacji w publikacjach, ulotkach, newsletterze (w przypadku utworzenia takiej opcji na stronie internetowej SIR)
3. Opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania projektów współpracy i prowadzenie bazy projektów
 • opracowanie regulaminu tworzenia oraz pracy grup zadaniowych oraz grup operacyjnych
 • opracowanie poradnika metodycznego dla brokerów i doradców
 • szkolenia/warsztaty/spotkania dla brokerów i pracowników SIR
 • prowadzenie bazy danych i bazy projektów oraz utworzenie na stronie internetowej SIR zakładek poświęconych grupom zadaniowym i grupom operacyjnym

 

4. Współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz innowacji oraz Europejską Siecią na rzecz Innowacji
 • po dokonaniu identyfikacji podmiotów działających na rzecz innowacji  na poziomie międzynarodowym nawiązanie kontaktu z przedstawicielami tych instytucji oraz zawarcie stosownych porozumień o współpracy w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
 • wzajemna wymiana informacji dotyczących projektów naukowo-badawczych oraz prac wdrożeniowych
 • umożliwianie nawiązywania kontaktów pomiędzy pracownikami naukowymi, a  także pomiędzy naukowcami, a praktykami sektora rolno-spożywczego – między innymi poprzez: organizację szkoleń, warsztatów, spotkań, konferencji, wyjazdów studyjnych, targów, wystaw, stoisk promocyjnych oraz powołanie Grup Zadaniowych
 • udział przedstawicieli SIR w międzynarodowych spotkaniach dotyczących EIP-AGRI, wymiana wiedzy oraz doświadczeń z przedstawicielami innych krajów
5. Prowadzenie działań informacyjno-aktywizujących i inicjowanie współdziałania min. wśród rolników, przedsiębiorców, jednostek naukowo - badawczych i doradców
 • organizacja spotkań/szkoleń/ warsztatów/konferencji  na szczeblu wojewódzkim oraz krajowym (również powiatowym w przypadku dużego zainteresowania współpracą) mających na celu przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej koncepcji funkcjonowania SIR oraz możliwości finansowania innowacyjnych rozwiązań, a także zachęcenie potencjalnych partnerów SIR do aktywnego uczestnictwa w jej pracach (przeprowadzenie części warsztatowej zawierającej zadania grupowe dodatkowo umożliwi przełamanie  barier komunikacyjnych oraz pierwsze nawiązanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami poszczególnych instytucji i środowisk)
 • utworzenie narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy poszczególnymi partnerami Sieci (np. forum na stronie internetowej SIR)
 • utworzenie narzędzia na stronie internetowej SIR umożliwiającego aktywne poszukiwanie partnerów
 • udział przedstawiciela SIR w Grupie Tematycznej ds. Innowacji w Rolnictwie, przy Grupie Roboczej KSOW na poziomie krajowym, w tym: identyfikacja priorytetów i głównych obszarów działania SIR oraz zgłaszanie propozycji działań
 • powołanie Grup Zadaniowych oraz uczestnictwo w pracach grupy przedstawiciela SIR/CDR/WODR
 • utworzenie na stronie internetowej SIR zakładki zawierających informacje na temat Grupy Tematycznej oraz Grup Zadaniowych
6. Doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji
 • identyfikacja potencjalnych partnerów na obszarze działania brokera oraz nawiązanie z nimi kontaktów/współpracy
 • prowadzenie działań aktywizujących
 • stałe monitorowanie baz danych zawierających min. dobre praktyki w zakresie innowacji w rolnictwie, projekty naukowo-badawcze, zgłoszenia osób poszukujących projektów/pomocy oraz osób oferujących pomoc lub chcących podzielić się pomysłem
 • aktywne łączenie ze sobą partnerów z różnych środowisk (naukowców, doradców, rolników, biznesmenów)
 • pomoc w tworzeniu i organizacji grupy operacyjnej, zapewnienie dobrej komunikacji pomiędzy wszystkimi partnerami, pomoc w przygotowywaniu potrzebnych dokumentów formalnych
7. Doradztwo i pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji
 • inicjowanie powstawania grup operacyjnych oraz pomoc pod względem formalno - prawnym w organizowaniu się grupy
 • pomoc doradcza w przygotowaniu projektu planu operacyjnego dla grupy (we współpracy z członkami grupy)
 • pomoc w przygotowaniu planu biznesowego operacji oraz analizy wykonalności danego przedsięwzięcia
 • udzielenie pomocy w przygotowaniu wniosku o przyznanie funduszy na realizację projektu wdrożeniowego
 • stałe monitorowanie pracy grupy operacyjnej, przy której tworzeniu broker miał udział np. poprzez udział w spotkaniach grupy bądź poprzez wykorzystywanie teleinformatycznych narzędzi komunikacyjnych (min. forum)
8. Upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich, dobrych praktyk w tym zakresie oraz efektów prac grup operacyjnych
 • organizacja konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych, targów, wystaw, stoisk promocyjnych itp., a także przygotowanie i dystrybucja publikacji, ulotek, broszur informacyjnych itp. mających na celu upowszechnienie wiedzy oraz informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, dobrych praktyk w tym zakresie oraz efektów prac grup operacyjnych (w tym utworzenie bazy danych zawierającej informacje o dobrze zrealizowanych projektach)

Priorytety SIR przy realizacji dwuletnich planów operacyjnych

Na lata 2016-2017:

 • Działania informacyjno-aktywizujące dotyczące Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz związane możliwościami finansowania innowacyjnych rozwiązań w sektorach rolnym i spożywczym oraz na obszarach wiejskich;
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej  oraz międzysektorowej (w tym transferu wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 • Identyfikacja obszarów problemowych wymagających innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 • Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także dobrych praktyk w tym zakresie;
 • Działania informacyjne, szkoleniowe i aktywizujące dla potencjalnych członków grup operacyjnych;
 • Działania informacyjno-szkoleniowe wspierające tworzenie oraz funkcjonowanie grup operacyjnych.

Propozycje priorytetów SIR na kolejne dwuletnie okresy

Na lata 2018-2019:

 • Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej (w tym transferu wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 • Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, z także dobrych praktyk w tym zakresie;
 • Działania informacyjno-szkoleniowe wspierające tworzenie oraz funkcjonowanie grup operacyjnych;
 • Upowszechnianie informacji  dotyczących wyników prac grup operacyjnych oraz partnerstw na rzecz innowacji;
 • Ocena poziomu innowacyjności sektora rolnego i spożywczego (średniookresowa).

Na lata 2020-2021:

 • Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej (w tym transferu wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 • Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także dobrych praktyk w tym zakresie;
 • Upowszechnianie informacji  dotyczących wyników prac grup operacyjnych oraz partnerstw na rzecz innowacji.

Na lata  2022-2023:

 • Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej (w tym transferu wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
 • Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także dobrych praktyk w tym zakresie;
 • Upowszechnianie informacji  dotyczących wyników prac grup operacyjnych oraz partnerstw na rzecz innowacji;
 • Ocena poziomu innowacyjności sektora rolnego i spożywczego (po zakończeniu okresu programowania).

 

POMOC TECHNICZNA OTRZYMANA OD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:

 

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

Tytuł operacji:  „Wydatki na funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w latach 2019-2020 oraz realizacja operacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 - PROW 2014-2020. 

Operacja ma na celu:

1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania biura SIR oraz realizacja zadań SIR, w ramach PROW 2014-2020.

2. Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

3. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej do realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Tytuł operacji:  „Realizacja operacji własnych ŁODR oraz operacji partnera KSOW ujętych w Planie Operacyjnym KSOW na lata 2018-2019 oraz wydatki na funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich dotyczące kosztów zakupu materiałów biurowych i wyposażenie pokoi biurowych pracowników SIR.” 

Operacja ma na celu wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz zapewnienie materiałów biurowych i wyposażenia biur pracowników SIR do wykonywania zadań kwalifikowalnych przez pracowników SIR.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Tytuł operacji:  „Wynagrodzenia pracowników Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wykonujących zadania w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - PROW 2014-2020. 

Operacja ma na celu w zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej do realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020 oraz zapewnienie księgowej obsługującej dokumentację finansowo- księgową powstałą w ramach realizacji zadań pracowników Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Tytuł operacji:  „Realizacja operacji przez partnera KSOW ujętej w Planie Operacyjnym na lata 2016-2017 dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz wydatki na funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich dotyczące kosztów podróży służbowych pracowników SIR w styczniu 2019 roku.” 

Operacja ma na celu wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz zapewnienie delegacji służbowych do wykonywania zadań kwalifikowalnych przez pracowników SIR.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

Tytuł operacji:  „Wynagrodzenia pracowników Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wykonujących zadania w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - PROW 2014-2020.” 

Operacja ma na celu zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej do realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020 oraz zapewnienie księgowej obsługującej dokumentację finansowo- księgową powstałą w ramach realizacji zadań pracowników Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

Tytuł operacji:  „Wydatki na funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach PROW 2014-2020, w latach 2017-2018.” 

Operacja ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania biura SIR oraz realizacja zadań SIR, w ramach PROW 2014-2020.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 


''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

Tytuł operacji:  „Wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach PROW 2014-2020.

Operacja ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy, w tym odpowiedniego wyposażenia stanowisk pracy pracowników Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach realizujących zadania SIR, którego głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Wyposażenie stanowisk pracy jest niezbędne do prawidłowej i terminowej realizacji zadań Sieci.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

Tytuł operacji:  „Wydatki na funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach PROW 2014-2020 w województwie łódzkim w latach 2015-2017.

 Operacja ma na celu zapewnienie prawidłowego, rzetelnego i terminowego wykonania zadań oraz sprawnego funkcjonowania stanowisk pracy zaangażowanych w wykonywanie zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,  którego głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

Tytuł operacji:  „Wynagrodzenia pracowników Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wykonujących zadania w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - PROW 2014-2020. 

Operacja ma na celu zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie łódzkim, którego głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 ''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

  

Tytuł operacji:  „Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2014-2015 oraz 2016-2017 przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach.”

Operacja ma na celu zapewnienie realizacji zadań zgłoszonych i przyjętych do realizacji przez Instytucję Zarządzającą w ramach dwuletnich Planów Operacyjnych KSOW na lata 2014-2015 oraz 2016-2017 w zakresie SIR. 

 Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.