FADN

Show the MENU

Podstawa prawna Polskiego FADN
 
Podstawą prawną Polskiego FADN jest Ustawa o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych z 29 listopada 2000 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 3 z 2001 r. poz. 20). Ustawa weszła w życie z dniem uzyskania przez Polskę statusu członka UE tj. z dniem 1 maja 2004 roku.

Cel główny Polskiego FADN

Dostarczanie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych - FADN (skrót z ang.: Farm Accountancy Data Network).

Cele pośrednie Polskiego FADN

Dane rachunkowe zbierane w ramach Polskiego FADN będą służyły także do realizacji celów pośrednich, spośród których wyróżnia się:

  • Dostarczanie danych ośrodkom decyzyjnym RP. Dane rachunkowe z gospodarstw rolnych konieczne są przedstawicielom Krajów Członkowskich do prowadzenia negocjacji w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej, a także narodowych programów wsparcia rolnictwa.
  • Dostarczanie danych dla organizacji przedstawicielskich rolników. Dane rachunkowe z gospodarstw rolnych są konieczne przedstawicielom rolników do negocjowania z władzami RP warunków funkcjonowania gospodarstw rolnych i inicjowania narodowych programów wsparcia rolnictwa.
  • Dostarczanie danych dla środowiska naukowo-badawczego. Dane rachunkowe z gospodarstw rolnych stanowią bazę empiryczną analiz i weryfikacji hipotez.
  • Dostarczanie danych dla pracowników zajmujących się udzielaniem porad dla rolników. Dane rachunkowe będą grupowane według różnych kryteriów, co będzie stanowiło dużą pomoc np. przy sporządzaniu planów przedsięwzięć gospodarczych.
  • Dostarczanie danych dla rolników uczestniczących w Polskim FADN.  System będzie wytwarzał raporty indywidualne i porównawcze (porównanie wyników konkretnego gospodarstwa z grup gospodarstw podobnych).

Organizacja Polskiego FADN

Ustawa o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych gospodarstw rolnych  z 29 listopada 2000 r. szczegółowo precyzuje zadania szczebla centralnego Systemu, do którego należą: Komitet Krajowy i Agencja Łącznikowa. W zadaniach dla Agencji Łącznikowej, której funkcję pełni Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie jest zapisane zawieranie umów z biurami rachunkowymi o zbieranie danych rachunkowych z reprezentatywnych gospodarstw rolnych. Współpraca uczestników systemu, poczynając od Agencji Łącznikowej poprzez biura rachunkowe, doradców do spraw rachunkowości i rolników odbywa się na podstawie zawieranych corocznie umów. Funkcję biur rachunkowych na szczeblu Wojewódzkim pełnią istniejące ośrodki doradztwa rolniczego. Umowy zawierane pomiędzy uczestnikami systemu precyzują zakres danych rachunkowych i terminy ich dostarczania, warunki ochrony danych rachunkowych z gospodarstwa rolnego i warunki ochrony danych osobowych posiadacza gospodarstwa rolnego.

Gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie FADN

Gospodarstwa rolne funkcjonujące w Polsce sklasyfikowano według typologii obowiązującej w UE (Rozporządzenie Komisji (WE) nr  1242/2008  1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającego wspólnotową typologię gospodarstw rolnych ze zm.). Klasyfikacja gospodarstw rolnych funkcjonujących w Polsce została wykonana na podstawie:

  • czterech zestawów parametrów Standardowej Produkcji (SO-Standard Output),
  • czterech regionów SO,
  • Danych Badania Struktury Gospodarstw Rolnych 2007.

Postępując zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie klasyfikacji gospodarstw rolnych, sklasyfikowano 2 005 688 gospodarstw rolnych. Ta populacja wytworzyła ok. 68 mld zł wartości SO. Na podstawie struktury tworzenia wartości SO w Polsce, wyznaczono minimalny próg wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego w polu obserwacji Polskiego FADN. Wielkość tę ustalono na poziomie 4 000 euro.

Pole obserwacji Polskiego FADN obejmuje 738 073 gospodarstwa rolne, wytwarzające 89,5% wartości SO wytwarzanej przez wszystkie sklasyfikowane gospodarstwa rolne w Polsce. Posługując się odpowiednimi narzędziami statystycznymi, wyznaczono reprezentatywną próbę gospodarstw rolnych dla pola obserwacji Polskiego FADN. Ustalona liczebność próby Polskiego FADN, zaakceptowana przez Komisję Europejską liczy 12 100 gospodarstw, co oznacza, że jedno gospodarstwo rolne uczestniczące w Polskim FADN reprezentuje średnio ponad 61 gospodarstw znajdujących się w polu obserwacji Polskiego FADN.

Sytuacja ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolniczych prowadzących nieprzerwanie rachunkowość w ramach Polskiego FADN w latach 2004 - 2010.

Pełen tekst artykułu w załączniku poniżej.

Do pobrania: 
Microsoft Office document icon Listopad (384.512 kB)