Kalkulacje za II kwartał 2015

Show the MENU
Wyszczególnienie Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Amortyzacja Koszt czynników zewnętrznych
Produkcja roślinna (bez warzyw i sadów) gospodarstwa  20-30 ha 40 28 23 9
Produkcja warzyw, ogółem gospodarstwa ogrodnicze 36 35 14 15
Produkcja sadownicza, gospodarstwa 10-20 ha 23 21 38 18
Produkcja mleka i bydła opasowego 20 - 30 szt. 49 24 22 5
Produkcja trzody chlewnej 100-200 sztuk trzody ogółem 72 13 12 3
Produkcja drobiarska – gospodarstwa średnio duże 80 10,5 6 3,5

Kalkulacje opierają się o przyjęte schematy produkcyjne oraz o uśrednione poziomy wydajności. Rezultat obliczeń wynika z wielokrotnych założeń i uśrednień i nie może być odnoszony do konkretnych gospodarstw rolnych. Kalkulacje mają charakter poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do innych celów bez autoryzacji ŁODR.

Załącznik

Wyszczególnienie Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Amortyzacja Koszt czynników zewnętrznych
Produkcja roślinna (bez warzyw i sadów) gospodarstwa  20-30 ha 40 28 23 9
Produkcja warzyw, ogółem gospodarstwa ogrodnicze 36 35 14 15
Produkcja sadownicza, gospodarstwa 10-20 ha 23 21 38 18
Produkcja mleka i bydła opasowego 20 - 30 szt. 49 24 22 5
Produkcja trzody chlewnej 100-200 sztuk trzody ogółem 72 13 12 3
Produkcja drobiarska – gospodarstwa średnio duże 80 10,5 6 3,5

Kalkulacje opierają się o przyjęte schematy produkcyjne oraz o uśrednione poziomy wydajności. Rezultat obliczeń wynika z wielokrotnych założeń i uśrednień i nie może być odnoszony do konkretnych gospodarstw rolnych. Kalkulacje mają charakter poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do innych celów bez autoryzacji ŁODR.

Załącznik

Wyszczególnienie Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Amortyzacja Koszt czynników zewnętrznych
Produkcja roślinna (bez warzyw i sadów) gospodarstwa  20-30 ha 40 28 23 9
Produkcja warzyw, ogółem gospodarstwa ogrodnicze 36 35 14 15
Produkcja sadownicza, gospodarstwa 10-20 ha 23 21 38 18
Produkcja mleka i bydła opasowego 20 - 30 szt. 49 24 22 5
Produkcja trzody chlewnej 100-200 sztuk trzody ogółem 72 13 12 3
Produkcja drobiarska – gospodarstwa średnio duże 80 10,5 6 3,5

Kalkulacje opierają się o przyjęte schematy produkcyjne oraz o uśrednione poziomy wydajności. Rezultat obliczeń wynika z wielokrotnych założeń i uśrednień i nie może być odnoszony do konkretnych gospodarstw rolnych. Kalkulacje mają charakter poglądowy i nie mogą być wykorzystywane do innych celów bez autoryzacji ŁODR.

Załączniki

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach wydaje za  II kwartał 2015 roku kalkulacje opłacalności produkcji rolnej dla wybranych działalności z produkcji ogrodniczej, polowej i zwierzęcej.

Obliczenia dla działalności roślinnych wykonano przyjmując trzy poziomy plonu: wg danych Urzędu Statystycznego, technologii standardowej, wg technologii intensywnej.

W kalkulacjach roślinnych uwzględniono wysokość płatności obszarowych oraz płatności uzupełniających.

W kalkulacjach zwierzęcych przyjęte są różne warianty w zależności od wydajności i upadków zwierząt. W kalkulacjach przyjęto średnie ceny rynkowe oraz ceny z punktów skupu, jakie wystąpiły w II kwartale 2015 r. na terenie województwa łódzkiego. W kalkulacjach produkcji mleka i opasu bydła uwzględniono płatności obszarowe i uzupełniające. Dla produkcji trzody opracowane są kalkulacje w dwóch wariantach; w oparciu o pasze pełnoporcjowe i drugi wariant zboża z zakupu, koncentraty i pasze białkowe z zakupu.

Końcową kategorią ekonomiczną, jaką przyjęto w kalkulacjach jest dochód rolniczy netto. W kalkulacjach uwzględniono cztery grupy kosztów: koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, amortyzację i koszt czynników zewnętrznych (czynsze, odsetki, koszt najmu siły roboczej). Koszty bezpośrednie przyjęto według źródeł i metodyki własnej Ośrodka. Natomiast poziom pozostałych kosztów określono na podstawie prowadzonej rachunkowości rolnej (w ramach FADN) z terenu całej Polski.

Na podstawie wyników uzyskanych przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzących rachunkowość w 2010 roku, dla poszczególnych działalności rolniczych obliczono procentową strukturę kosztów. Tak obliczona struktura kosztów stała się podstawą do określenia procentowego udziału poszczególnych kosztów w opracowanych aktualnie kalkulacjach rolniczych. Dla wybranych tematycznie działalności rolniczych strukturę kosztów przedstawiono  w powyższych akordionach.