KUD - Korzystaj z Usług za Darmo

Show the MENU
20.01.2019

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przystąpił do wykonywania operacji polegającej na realizacji kompleksowych programów doradczych w ramach poddziałania Wsparcie korzystania z usług doradczych wchodzącego w skład działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020[1].

Operacja będzie polegać na udzielaniu pomocy doradczej rolnikom. Ma ona ułatwić osiągnięcie celu szczegółowego PROW 2014–2020, tj. poprawę wyników gospodarczych gospodarstw rolnych, ułatwienie ich restrukturyzacji i modernizacji, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku lub zorientowania na rynek oraz zróżnicowania produkcji rolnej. Oprócz wyników gospodarczych zakłada się również poprawę w zakresie oddziaływania na środowisko i zwiększenia przyjazności gospodarstw rolnych dla klimatu oraz ich odporności na jego zmiany.

Efektem operacji będzie zrealizowanie trzyletnich programów doradczych dla 2.466 rolników z województwa łódzkiego. Programy (dla uproszczenia i odróżnienia od innych dalej zwane Programami KUD) będą kompleksowe – każdy z nich będzie się składać z 3 usług doradczych: analizy sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa, prowadzenia rachunkowości oraz jednej z 4 usług dodatkowych.

Rodzaje programów doradczych KUD w województwie łódzkim:

Usługa Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
1 Nazwa Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa
2 Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
3 Uczestnictwo w systemach jakości Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo w gospodarstwie

 

Do programów mogą przystępować i rolnicy młodzi, i niespełniający tego kryterium, zarówno z gospodarstw całkiem małych (do 5 ha), jak i dużych (pow. 50 ha) – wszyscy. Jedyny wyjątek stanowią rolnicy mający gospodarstwa rolne na terenie miast na prawach powiatu.

W ramach tej operacji rolnik może skorzystać tylko w jednego programu doradczego. W następnych  latach mogą być ogłoszone kolejne tego typu działania – jednak ten sam rolnik nie będzie mógł wziąć udziału łącznie w więcej niż w dwóch różnych programach. Współpraca w tym zakresie będzie poprzedzona zawarciem umowy o świadczeniu usług doradczych.

 • Realizacja każdego programu musi rozpocząć się od usługi Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa. Żeby zaproponować sposób wykorzystania potencjału gospodarstwa w celu poprawy jego wyników gospodarczych, należy ten potencjał zidentyfikować i opisać. Informacje będą na tyle szczegółowe, na ile jest to potrzebne, obejmować będą, np.: powierzchnię gruntów i strukturę ich użytkowania, strukturę zasiewów, strukturę produkcji zwierzęcej, zasoby środków trwałych – nic, co nie jest powszechne znane i dostępne. Czas na wykonanie usługi – kilka miesięcy, nie później niż do 15 kwietnia 2019 r. 
 • Druga usługa w ramach każdego programu doradczego – to Rachunkowość w gospodarstwie rolnym. Nadrzędnym celem operacji jest poprawa wyników gospodarczych. Trudno racjonalnie podejmować decyzje, planować zmiany, a potem kontrolować ich realizację bez dostępu do informacji opisujących sytuację ekonomiczną gospodarstwa, choćby bardzo uproszczonych, obejmujących przychody i rozchody. Czas trwania usługi – 3 lata. Udział w operacji może stanowić znaczącą pomoc dla beneficjentów PROW z działań: modernizacja, młody rolnik i restrukturyzacja, którzy zobowiązani są do prowadzenia rachunkowości. Do tej usługi, a tym samym do wszystkich programów, nie mogą przystępować gospodarstwa rolne, które uczestniczą w Systemie Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych – Polski FADN.
 • Trzecia usługa doradcza będzie pozostawać do wyboru, w zależności od analizy możliwości rozwoju i zamiarów rolnika.
   • Uczestnictwo w systemach jakości, krajowych i unijnych, np. w Systemie integrowanej produkcji roślin (IP), Produkcji ekologicznej, Systemie QMP (Quality Maeat Program – System Jakości Wołowiny), Systemie PQS (Pork Quality System – System Jakości Wieprzowiny) i wielu innych
   • Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności – te normy wciąż obowiązują, co więcej – podlegają kontroli i sankcjonowaniu przez ARiMR – sporządzimy ocenę dostosowania do nich gospodarstwa, zapoznamy z wymaganą dokumentacją i zasadami jej prowadzenia
   • Działania rolnośrodowiskowo-klimatyczne – pomożemy w przystąpieniu do tych działań lub w spełnieniu zobowiązań tym, którzy już to uczynili
   • Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo w gospodarstwie – pomożemy rolnikom, którzy chcą przystąpić do uruchomienia lub rozszerzenia sprzedaży żywności przetworzonej lub nieprzetworzonej wyprodukowanej we własnym gospodarstwie w ramach systemów: sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego, dostaw bezpośreednich produkcji pierwotnej pochodzenia roślinnego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, rolniczego handlu detalicznego, a także działalności przetwórczej w zakładach zarejestrowanych i/lub zatwierdzonych.

Doradzanie w ramach tej usługi będzie polegać na przygotowywaniu rolnika do wejścia do odpowiedniego systemu lub podjęcia działań. Jednak, kiedy rolnik ostatecznie nie zdecyduje się na przystąpienie do systemu – usługa zakończy się bez podejmowania zobowiązania. W takich sytuacjach trzyletni program doradczy może się zamykać prowadzeniem tylko rachunkowości – to usługa, która nie może zakończyć się wcześniej.

Co ważne, doradzanie w ramach wszystkich usług objętych Programami KUD będzie dla rolników - z pewnym zastrzeżeniem - bezpłatne. Jeśli bowiem w wyniku tego doradztwa rolnik zdecyduje się na przystąpienie do odpowiedniego systemu lub podjęcie działań i w dalszej konsekwencji wymagać to będzie sporządzenia specjalistycznego opracowania, np. planu działalności rolnośrodowiskowo-klimatycznej, to takie dodatkowe opracowanie wykonywane będzie już odpłatnie.

Dodatkowo, o ile rolnik zwróci się o pomoc przy wypełnianiu wniosku elektronicznego o przyznanie płatności bezpośrednich, pomoc taka będzie również bezpłatna. Ponadto dla uczestników Programów doradczych KUD ośrodek przygotowuje dodatkowe ulgi na inne działania. Za specjalistyczne opracowania związane z wdrażaniem Programu azotanowego, tj. za: 

 • wyliczenie maksymalnych dawek azotu w gospodarstwach rolnych, 
 • opracowanie Planu nazożenia azotem

każdy uczestnik Programów KUD będzie miał prawo do 50% ulgi.

Nie bez znaczenia będzie też stały i bezpośredni dostęp do doradcy rolnego we wszystkich innych sprawach – każdy uczestnik programu będzie miał osobistego doradcę. Zapraszamy więc.

Wiecej informacji znajduje się pod adresem: https://www.lodr-bratoszewice.pl/projekty-ue/ogloszenia/wsparcie-korzystania-z-uslug-doradczych

Janusz Szrama
[1] Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)