"Wsparcie korzystania z usług doradczych"

Show the MENU

Belka_WKUD

"Wsparcie korzystania z usług doradczych"

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach realizuje operację polegającą na świadczeniu kompleksowych programów doradczych w ramach poddziałania Wsparcie korzystania z usług doradczych wchodzącego w skład działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020[1]

Operacja polega na udzielaniu pomocy doradczej rolnikom. Ma ona ułatwić osiągnięcie celu szczegółowego PROW 2014–2020, tj. poprawę wyników gospodarczych gospodarstw rolnych, ułatwienie ich restrukturyzacji i modernizacji, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku lub zorientowania na rynek oraz zróżnicowania produkcji rolnej. Oprócz wyników gospodarczych zakłada się również poprawę w zakresie oddziaływania na środowisko i zwiększenia przyjazności gospodarstw rolnych dla klimatu oraz ich odporności na jego zmiany.

Efektem operacji będzie zrealizowanie trzyletnich programów doradczych dla 2.466 rolników z województwa łódzkiego, w obrębie czterech podregionów statystycznych NUTS-3: 

część 14

część 15

część 16

część 17

Programy będą kompleksowe – każdy z nich będzie się składać z 3 usług doradczych: analizy sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa, prowadzenia rachunkowości oraz jednej z 4 usług dodatkowych.

Usługa Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
1 Nazwa Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa
2 Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
3 Uczestnictwo w systemach jakości Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo w gospodarstwie
[1] Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)