„TELEDIS”

Show the MENU

„TELEDIS”

 

 

 

 

Okres realizacji projektu (data rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji)
01.03.2021 – 31.12.2022

Dotacja2 226 545PLN, w tym

- ze środków EFRROW w wysokości 1 416 750,58 PLN

- z krajowych środków publicznych, w wysokości 809 794,42 PLN

 

Grupa Operacyjna (EPI) pn. „TELEDIS” działającą jako konsorcjum podmiotów:

- Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie – lider operacji

- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Państwowy Instytut Badawczy –  jednostka naukowa

- Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach – jednostka doradcza

- Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach – jednostka     doradcza

- RelayOnit sp. z o.o. – przedsiębiorca MŚP

- 2 rolników

 

Konsorcjum pn. :TELEDIS” zostało utworzone na potrzeby projektu pn. „Zastosowanie bliskiej teledetekcji I sztucznych sieci neuronowych (SSN) w diagnostyce i  ocenie zdrowotności plantacji wybranych odmian w gatunkach zbóż – pszenicy i pszenżycie” w ramach działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego oprogramowania do wykrywania i identyfikacji chorób pszenicy i pszenżyta w skali makro (łan), przez: utworzenie bazy danych wzorców chorób na podstawie wykonywanych zdjęć, utworzenie mapy przestrzennej upraw, określającej lokalizację chorób, identyfikacja choroby na podstawie bazy wzorców, stworzenie systemu eksportowania wyników analizy pola w formatach używanych przez zautomatyzowane maszyny stosowane do oprysków precyzyjnych.

Rezultatem operacji będzie:

Głównym rezultatem projektu będzie baza wzorców chorób zbóż oraz oprogramowanie służące do klasyfikacji chorób zbóż. Opracowana w trakcie badań technologia zostanie zweryfikowana pod kątem skuteczności względem zastosowania dla różnych odmian i chorób pszenicy i pszenżyta.

Dla pozytywnie zweryfikowanych odmian i chorób zostaną opublikowane wzorce oraz zalecenia stosowania technologii i oprogramowania. Zasadnicze funkcjonalności oprogramowania to:

1. Określenie rodzaju choroby na podstawie bazy wzorców.

2. Tworzenie mapy przestrzennej upraw określającej przestrzenną lokalizację chorób.

3. Możliwość tworzenia wzorców chorobowych na podstawie wykonanych zdjęć.

4. Możliwość eksportowania wyników analizy pola w formatach używanych przez zautomatyzowane maszyny (opryskiwacze) stosowane do opryskiwania upraw pestycydami.

W ramach badań zostanie również opracowana specyfikacja minimalnych parametrów dla urządzeń do teledetekcji wymaganych do skutecznego działania oprogramowania. Produkt pozwoli wykonywanie map zdrowotnościowych upraw pszenicy i pszenżyta.

Oprogramowanie wraz z bazą wzorców zostanie udostępnione w wersji bezpłatnej, co ma na celu promocję rozwiązania. Planowany jest udział konsorcjum w targach i konferencjach, gdzie prezentowana będzie nowa technologia. Przewidziano również popularyzację poprzez artykuły popularno-naukowe w branżowych czasopismach oraz publikację wyników w czasopismach naukowych.

Po zakończeniu projektu konsorcjum uruchomi płatną usługę dla partnerów, która będzie umożliwiała obliczanie map na centralnym serwerze, wraz z archiwizacją wyników. Usługa płatna, umożliwi szybkie obliczanie map dla upraw prowadzonych na dużych obszarach, do czego wymagany jest sprzęt komputerowy o wyższej mocy obliczeniowej. Gromadzenie wyników badań umożliwi parterom dostęp do historii plantacji, dla których wykonywane będą usługi. Dostęp do aplikacji będzie możliwy przez wykorzystanie publicznej sieci internet.