Nowe praktyki chowu zwierząt inwentarskich

Show the MENU


 Nowe praktyki chowu zwierząt inwentarskich

 

 

Okres realizacji projektu (data rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji)

28.07.2021 – 31.12.2022

dotacja – 1 335 286,00 PLN, w tym:

ze środków EFFROW – 849 642,48 PLN

z krajowych środków publicznych – 485 643,52 PLN

Grupa Operacyjna (EPI) pn. „Nowe praktyki chowu zwierząt inwentarskich” działająca jako konsorcjum podmiotów:

- Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach – lider operacji

- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – jednostka naukowa

- FEINOR Sp. z o.o.– przedsiębiorca MŚP

- 2 rolników

Konsorcjum pn. „Nowe praktyki chowu zwierząt inwentarskich” zostało utworzone na potrzeby projektu pn.:  "Nowe praktyki chowu zwierząt inwentarskich we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym z Lublina" w ramach działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie udoskonalonej technologii ograniczającej negatywne skutki prowadzenia intensywnej hodowli na dobrostan zwierząt oraz środowisko, głównie trzody chlewnej. Cel zostanie osiągnięty poprzez modernizacje układu wentylacji z odzyskiem energii słonecznej do zasilania chłodziarki termoakustycznej i optymalizacji autonomicznego systemu kontroli klimatu. Opracowane rozwiązania uzupełnią Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) zalecane hodowcom dla obniżenia środowiskowego oddziaływania ferm trzody chlewnej. Zaproponowane zostanie wykorzystanie sorbentu pochodzenia naturalnego jako dodatku do paszy. Pozytywny wpływ takich sorbentów modyfikowanych gliceryną został już dokładnie przebadany na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Takie dodatki paszowe, dzięki właściwościom sorpcyjnym ograniczają emisję odorów i innych zanieczyszczeń gazowych (w tym gazów cieplarnianych). Zadaniem chłodziarki termoakustycznej,  zasilanej kolektorami słonecznymi, jest chłodzenie pomieszczeń hodowlanych co ograniczy desorpcje gazów zanieczyszczających, w tym odorantów. Proponowane rozwiązania wpłyną korzystnie na poprawę mikroklimatu, a w konsekwencji na dobrostan zwierząt i jakość mięsa. 

Rezultatem operacji będzie:

W trakcie projektu zostanie wykazana funkcjonalność zintegrowanego systemu oczyszczania powietrza na bazie filtrów z węglem aktywnym wraz z instalacją klimatyzacyjną zasilaną energią słoneczną. Drugim kierunkiem rozwiązania problemu ograniczającego emisję zanieczyszczeń będą dodatki paszowe zmniejszające ilości zanieczyszczeń gazowych emitowanych przez zwierzęta (np. amoniak, metan, związki siarki). Proponowane rozwiązania pozwolą na poprawę mikroklimatu pomieszczeń, co poprawi warunki hodowli i przełoży się na podwyższone walory produktu finalnego. Możliwe będzie zminimalizowanie niekorzystnego wpływu hodowli zwierząt na środowisko naturalne bez uszczuplania pogłowia krajowego. Wpływ zaproponowanych rozwiązań zostanie zbadany dzięki bezpośredniej współpracy hodowców z Uniwersytetem Przyrodniczym z Lublina. W wyniku realizacji projektu opracowywane będą następujące zagadnienia:

1. Pomiary ilości uwalnianych gazowych zanieczyszczeń powstających w trakcie hodowli trzody chlewnej 

2. Dobór i opracowanie sposobu suplementacji dodatków paszowych obniżających emisję amoniaku i innych gazowych zanieczyszczeń podczas hodowli trzody chlewnej.

3. Bilans energetyczny instalacji klimatyzacyjnej

4. Wpływ proponowanych rozwiązań na zdrowie zwierząt i jakość mięsa.

 Czytaj więcej...