Agros Group

Show the MENU

 

Agros Group 

 

 

 

 

 

 

 

Okres realizacji projektu (data rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji)
11.2020 – 31.12.2022

4 667 504 PLN dotacja, w tym:

2 969 932,79  PLN środki EFFROW

1 697 571,21  PLN krajowe środki publiczne

 

Grupa Operacyjna (EPI) pn. „Agros Group” działającą jako konsorcjum podmiotów:

- ZPOW AGROS NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – lider operacji

- Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN – jednostka naukowa

- Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – jednostka doradcza

-5 rolników

Konsorcjum pn. „Agros Group” zostało utworzone na potrzeby projektu pn.: Opracowanie innowacyjnych przetworów owocowo-warzywnych zachowujących optymalny i korzystny skład substancji prozdrowotnych z wykorzystaniem unikalnych rodzajów marchwi i truskawki w celu poszerzenia produkcji rolniczej i przetwórczej” do działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Cel projektu to:

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie nowych produktów, przetworów owocowo-warzywnych zachowujących optymalny i korzystny skład substancji prozdrowotnych z wykorzystaniem unikalnych rodzajów marchwi i truskawki przy jednoczesnym wprowadzeniu proekologicznych technologii uprawy oraz znacznie udoskonalonej metody organizacji produkcji i metody marketingu.

Do realizacji celu wykorzystane zostaną nowe rodzaje marchwi (czerwona i fioletowa) oraz truskawki (biała) wprowadzone w ramach projektu do uprawy w gospodarstwach rolnych.

 

Wyznaczono następujące cele szczegółowe:

Głównym celem operacji jest utworzenie 2 nowych (sos, dżem) innowacyjnych produktów na bazie nieprodukowanych dotychczas w Polsce na skalę przemysłową rodzajów marchwi (czerwonej i fioletowej) i truskawki (białej). Osiągnięcie celu jest możliwe przy współpracy podmiotów działających w różnych obszarach (gospodarstwa, instytut naukowy, przedsiębiorstwo) wg następującego schematu:

a) opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonej proekologicznej technologii uprawy marchwi i truskawki, z uwzględnieniem zasad uprawy integrowanej, niezbędnej do uzyskania nowych przetworów o potencjalnej wysokiej wartości prozdrowotnej; osiągnięcie celu wpłynie na poprawę parametrów jakościowych surowca oraz przyczyni się do wzrostu produktywności gospodarstw i ochrony środowiska;

b) opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonej technologii przedprodukcyjnego przygotowania badanych marchwi i truskawek służących otrzymywaniu przetworów o zwiększonej zawartości i biopodatności składników bioaktywnych m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnego tunelu zamrażalniczego, oraz dodatkowego sortera do warzyw i owoców, co wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez ograniczenie zużycia mediów, a także pozwoli zmniejszyć straty powstałe podczas obróbki surowca;

c) opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonej metody marketingu dotyczącej rozpowszechniania nowej wiedzy o unikatowych rodzajach warzyw i owoców bogatych w związki bioaktywne, wprowadzenie do obrotu nowych produktów owocowo-warzywnych o wysokiej wartości prozdrowotnej, korzyści z rozwoju rynku lokalnego oraz dobrych praktyk polegające na nawiązaniu ciągłej współpracy między lokalnymi gospodarstwami rolnymi a dużym przetwórcą.

Ważnym aspektem do osiągnięcia celu jest współpraca podmiotów działających w różnych obszarach (gospodarstwa, instytut naukowy, przedsiębiorstwo).

Głównymi zadaniami do zrealizowania są:

- przygotowanie przez producentów rolnych stanowisk pod uprawę marchwi i truskawki, które skupią się m.in. na: spulchnianiu ziemi, usunięciu skamieniałości, wymieszaniu podłoża z niezbędnymi do użycia nawozami;

- wysiew marchwi czerwonej, fioletowej i pomarańczowej, nasadzenia sadzonek truskawki białej i czerwonej z wykorzystaniem zakupionych nowoczesnych urządzeń do uprawy;

- testowanie technologii termicznej obróbki w symulowanych warunkach operacyjnych prowadzone przez zespół badawczo-rozwojowy oraz analizy zawartości substancji bioaktywnych, właściwości prozdrowotnych oraz określenia biopodatności fitozwiązków przez instytut naukowy;

- zastosowanie innowacyjnej technologii utrwalania pozwalające zachować korzystny profil i wysoką biopodatność fitozwiązków z testowanych produktów. Proces obróbki warzyw i owoców odbędzie się przy zastosowaniu doboru najlepszych parametrów takich jak: temperatura, tempo, środowisko, które zapewnią najmniejsze straty fitozwiązków;

- wprowadzenie do technologii uprawy kwasów humusowych i bakterii probiotycznych, które w dłuższej perspektywie wpłyną pozytywnie na środowisko;

- stworzenie programu edukacyjnego, wykorzystującego inteligentne opakowanie ze znaczkami QR Code oraz komunikację zintegrowaną w ramach doskonalenia metody marketingu.

 

 

Rezultatem operacji będzie:

a) wprowadzenie do przetwórstwa nowych rodzajów marchwi i truskawki zasobnych w korzystne dla zdrowia substancje bioaktywne, tj.: marchwi czerwonej (bogatej w likopen), marchwi fioletowej (bogatej w antocyjany) i truskawki białej (bogatej w pochodne kwasu elagowego);

b) wprowadzenie proekologicznych technologii uprawy (poprzez zastosowanie kwasów humusowych i bakterii probiotycznych) marchwi i truskawki co wpłynie pozytywnie na środowisko i zmiany klimatyczne;

c) wdrożenie udoskonalonej technologii termicznej obróbki marchwi i truskawki (blanszowania, mrożenia, rozmrażania) ograniczającej straty substancji bioaktywnych o około 25%;

d) uzyskania na bazie nowych rodzajów marchwi i truskawki oraz udoskonalonej technologii termicznej ich obróbki dwóch nowych produktów owocowo-warzywnych o wysokiej wartości prozdrowotnej (sosu z marchwią czerwoną i fioletową, dżemu z truskawki białej);

e) wzbogacenie i dywersyfikacja działalności produkcyjnej przetwórcy i gospodarstw rolnych skutkujące zwiększeniem dochodu.

f) rozpowszechnienia wiedzy o marchwi czerwonej i fioletowej oraz truskawce białej w formie publikacji lub wystąpień konferencyjnych zwiększających zainteresowania sektora naukowego, rolniczego i przetwórczego tymi surowcami.

 Czytaj więcej...