Informacja o projekcie

Show the MENU

Ologowanie

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje, iż w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023, realizuje operację pod tytułem ,, W poszukiwaniu wiedzy i umiejętności – szanse i możliwości rozwoju dla Kół Gospodyń Wiejskich’’, której celem jest „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”. Cel zostanie osiągnięty za pośrednictwem zorganizowania dwudniowego wyjazdu studyjnego podczas którego uczestnicy wezmą udział w  wkładach nt.: zasad tworzenia i działalności Kół Gospodyń Wiejskich, rejestracji i rozliczanie KGW, możliwości finansowania KGW zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o kołach gospodyń wiejskich, zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez KGW, pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach ,,LEADER’’ na działalność gospodarczą, wzmacniania potencjału KGW poprzez angażowanie się w różnego rodzaju projekty i konkursy, promocję lokalnej społeczności, promowanie walorów województwa łódzkiego, aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich oraz warsztatów z zakresu rzeźbienia w warzywach i owocach ,,carving’’. Podczas wyjazdu studyjnego, uczestnicy odwiedzą również dwa gospodarstwa rolne znajdujące się na szlaku kulinarnym powstałe z potrzeby podkreślenia odrębności lokalnych kuchni, niezwykłych tradycji, specyfiki wytwarzania żywności.

 

Realizacja wyjazdu studyjnego pt. ,, W poszukiwaniu wiedzy i umiejętności – szanse i możliwości rozwoju dla Kół Gospodyń Wiejskich’’  jest jedną z form wspierania wzbudzania zainteresowania mieszkańców obszarów wiejskich do udziału aktywnym uczestnictwie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Działania 6: „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”, Priorytet 6: „Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”, Temat 4: „Rozwój lokalny – wymiana lub upowszechnianie wiedzy i doświadczeń” w ramach Celów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji weźmie udział 40 uczestników, w tym co najmniej połowę będą stanowiły osoby do 35. roku życia mieszkające na obszarach wiejskich – członków Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego. Efektem udziału w dwudniowym wyjeździe studyjnym będzie zdobycie wiedzy i  umiejętności na oczekiwanym poziomie, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. Umiejętność pozyskiwania funduszy, która wpłynie na rozwój społeczności lokalnej co w rezultacie przyczyni się do podniesienia komfortu życia mieszkańców danego regionu.

 

 

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl