Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Restrukturyzacja małch gospodarstw

Show the MENU
19.03.2020

Od 31 marca do 29 maja 2020 r. Rusza nabór na Poddziałanie  6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw - Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Premia w wysokosci 60 tysięcy złotych wypłacana będzie w dwóch ratach: I rata - 80 % całkowitej wartości pomocy, II rata - 20 % całkowitej wartości pomocy. O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy wpisani do Ewidencji Producentów Rolnych, którego wielkośc ekonomiczna gospodarstwa jest mniejsza niż 13 tys. euro, jego dochody z rolnictwa stanowią co najmniej 25% jego wszystkich dochodów lub przychody z rolnictwa stanowią co najmniej 25 % wszystkich przychodów.

Premia przyznawana jest na operacje - obejmujące restrukyuryzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, która ma na celu poprawę konkurecyjności i zwiększenie rentownosci gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkosci ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro, lub o 20 % w stosunku do wartosci wyjsciowej.Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną działalność rolniczą. Inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartośc równą co najmniej  80 % kwoty pomocy.

Inwestycje w środki trwałe nie mogą być rozpoczete przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, mogą dotyczyć zakupu wyłącznie nowych maszyn, w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzgledniona inwestycja , która bedzie położona na gruntach stanowiacych własność wnioskodawcy, przedmiot użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorzadu terytorialnego.

Pomoc nie może być przeznaczona na:

-prowadzenie plantacji roslin wieloletnich na cele energetyczne

-działy specjlne produkcji rolnej.