Warsztaty twórczości ludowej, rękodzielnictwa oraz ginących zawodów podczas imprez targowych ŁODR - Zapraszamy

Show the MENU
20.07.2022

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

 

Partner Krajowej Sieci Obszarów  Wiejskich

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach informuje,

że w ramach Planu Działania  KSOW na lata 2014–2020, podpisał umowę

na realizację operacji pn.

„Organizacja stoisk warsztatowych w zakresie twórczości ludowej, rękodzielnictwa oraz ginących zawodów podczas imprez targowych organizowanych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą

w Bratoszewicach”

 

współfinasowaną  ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Celem operacji jest podtrzymywanie aktywnej dbałości o rodzime dziedzictwo kulturowe poprzez bezpośrednie wyjście w kierunku mieszkańców regionu łódzkiego z praktyczną prezentacją tradycyjnej twórczości ludowej, rękodzielniczej oraz prezentacją ginących zawodów.

 

Przewidywane wyniki operacji to wzrost świadomości mieszkańców obszarów wiejskich związany z lokalnym, regionalnym dziedzictwem kulturowym.

Efektem realizacji operacji, który zostanie osiągnięty bezpośrednio po zakończeniu operacji będzie podniesienie poziomu wiedzy odbiorców realizowanej operacji

na temat form rodzimego dziedzictwa kulturowego oraz nabycie praktycznych umiejętności poprzez udział w warsztatach, na których twórcy ludowi będą uczyli wykonywania  różnych elementów sztuki ludowej prezentowanych

na poszczególnych stoiskach warsztatowych.

 

 

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako

Partner KSOW w bazie partnerów!

Można to zrobić na stronie KSOW.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego www.ksow.pl