• BIP
 • Dojazd
 • Kontakt
baner
baner
baner
 • Dział Administracyjny
 • Dział Ekonomii
 • Dział Kadr
 • Dział Księgowości
 • Dział Metodyki
 • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Dział Systemów
 • Dział Teleinformatyki

UWAGA! PTASIA GRYPA

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominamy, o podstawowych obowiązkach każdej osoby mającej drób lub inne ptaki wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (DzU z 2016 r. poz. 2091).
 1. Zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
 2. Utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.
 3. Karmienie i pojenie drobiu w budynkach, w których jest utrzymywany drób.
 4. Stosowanie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób.
       Nieprzestrzeganie ww. wymogów naraża posiadaczy drobiu na sankcje finansowe. Powiatowy lekarz weterynarii może, w drodze decyzji administracyjnej, nakładać kary pieniężne. Wymiar kary zależy od wysokości średniego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za poprzedni rok oraz od oceny wpływu zaniechania na zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt. Kara może okazać się dotkliwa. Przy poziomie przeciętnego wynagrodzenia 3.899 zł za 2015 r. i dopuszczalnym wymiarze od 0,2 do dwukrotności tego wynagrodzenia, kara może wynieść od 800 zł do 8 tys. zł.
 
Hodowco pamiętaj!
 
       Każdy przypadek podejrzenia wystąpienia ptasiej grypy (np. spadek nieśności, znaczący spadek pobierania paszy i wody, biegunki, nagłe zwiększone padnięcia drobiu) należy niezwłocznie zgłosić do odpowiednich osób i instytucji, np. powiatowego lekarza weterynarii, lekarza weterynarii prywatnej praktyki, wójta/burmistraz/prezydent miasta.
 
Opr.: Halina Abramowicz
ZałącznikWielkość
formularz_zgloszenia_drobiu.doc33 KB