Świadczenia pieniężne dla sołtysów

Show the MENU
14.04.2023

 

 

Niedawno, 11 marca, obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Padło wówczas dużo ciepłych słów i podziękowań, bowiem ta funkcja cieszy się wielkim uznaniem środowiska wiejskiego. Również państwowe doradztwo rolnicze dużo im zawdzięcza – pomagają m.in. w zwoływaniu zebrań wiejskich czy w dystrybucji ważnych ogłoszeń i informacji. Sołtysi biorą czynny udział w organizowaniu życia społeczno-kulturalnego wsi, ale przede wszystkim są łącznikiem między mieszkańcami a gminą w różnych sprawach. Jedną z ważniejszych jest pośredniczenie w zbieraniu podatków i innych opłat lokalnych, np. za wywóz śmieci, ale tych czynności jest o wiele więcej.

Mimo wielości zadań jakimi się zajmują, sołtysi realizują je społecznie. Wprawdzie, rady gmin mogą określać warunki, na jakich przyznawane są im diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych, ale co do zasady, nie jest to obligo, tylko możliwość.

Teraz, za sprawą rządu, ma to ulec zmianie. Otóż, 12 kwietnia, pod obrady sejmu trafił rządowy projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (druk nr 3128). Jego autorzy wnoszą o przyznanie sołtysom waloryzowanego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł miesięcznie.

Prawo do niego miałyby osoby w wieku emerytalnym (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat), które pełniły funkcję sołtysa co najmniej przez 10 lat. Zachowanie jej ciągłości nie będzie wymagane, co oznacza, że można ją było sprawować w różnych okresach.

Ze świadczenia mają być wykluczone osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Osoby uprawnione, które spełnią ww. wymagania, będą musiały złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w oddziale regionalnym lub w placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do tego dokumentu trzeba będzie dołączyć zaświadczenie kierownika jednostki samorządu terytorialnego właściwego dla sołectwa o okresie sprawowania funkcji. Sam wnioskodawca zaś powinien dodać oświadczenie o niekaralności.

Może się zdarzyć, że wspomniane organy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) nie będą dysponować danymi potwierdzającymi okres sprawowania funkcji – w takiej sytuacji będą wydawać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Gdyby do tego doszło, droga do uzyskania świadczenia nie będzie jeszcze zamknięta. Ubiegający się będzie mógł złożyć oświadczenie o spełnieniu wymogu, potwierdzone przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, kiedy wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2023 r. Decyzja o przyznaniu świadczenia powinna być wydana nie później niż w ciągu 60 dni od dnia złożenia dokumentów. Projekt ustawy zakłada coroczną waloryzację jego wysokości.

Jak donoszą media, istnieje zgoda, by w toku prac nad projektem ustawy uregulować też zasady, na jakich sołtysom będą przysługiwać diety i zwroty kosztów podróży służbowych.

O ostatecznym kształcie rozwiązań poinformujemy czytelników niezwłocznie po ich uchwaleniu.


 

Janusz Szrama