Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie

Show the MENU
21.08.2023

 

 

I Ogólnopolski konkurs filmowy „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie”

 

Informacja o uruchomionym konkursie filmowym

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim konkursie filmowym „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie”

Prześlij nam swój film wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym na adres e-mail: myirybyatminrol [dot] gov [dot] pl do 31.10.2023 r.

Oryginał formularza przyjmujemy najpóźniej do 13.11.2023 r. Szczegóły znajdziesz w regulaminie poniżej.

Do kogo jest skierowany konkurs?

Konkurs jest skierowany do dwóch kategorii uczestników:

► I kategoria - młodzieży w wieku od 15 do 24 roku życia;

► II kategoria - mieszkańców Polski powyżej 24 roku życia (w tym beneficjentów PO RYBY 2014-2020).

Jaki jest cel konkursu?

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, młodzieży, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli UE i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz budżetu państwa i ich wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce, a także promocja efektów realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Chcemy przedstawić pozytywny wizerunek rybaka/przetwórcy rybnego czy innej osoby, której praca związana jest z branżą rybacką oraz pokazać, że obszary zależne od rybactwa mogą być atrakcyjnymi miejscami do życia czy wypoczynku.

Nagrody

Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi, dla każdej kategorii, osobno:

 1. za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
 2. za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
 3. za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.

Ponadto dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.

Konkurs krok po kroku

 1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
 2. Nagraj film.
 3. Pobierz, wypełnij czytelnie i podpisz formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
 4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane czytelnie i poprawnie.
 5. Prześlij film (link do pobrania filmu np. z platformy wetrensfer) i skan oryginału wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: myirybyatminrol [dot] gov [dot] pldo 31.10.2023 r. do godz. 23:59.
 6. Pamiętaj, aby wysłać lub dostarczyć też oryginał wypełnionego i podpisanego

Formularza zgłoszenia nie później niż w terminie do 13.11.2023 r.!

Możesz to zrobić osobiście składając formularz w siedzibie MRiRW lub za pośrednictwem kuriera lub przesyłać pocztą na adres:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Pomocy Technicznej
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje życie” – kategoria konkursowa nr …(należy wpisać numer kategorii konkursowej, w której Uczestnik składa Formularz zgłoszenia).

O dotrzymaniu terminu wyznaczonego na przekazanie oryginału Formularza zgłoszenia decyduje data potwierdzenia jego otrzymania. Przekazanie Formularza zgłoszenia jest możliwe w dni robocze: poniedziałek – piątek, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:15-16:15.

 1. Regulamin konkursu „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje życie”
 2. Formularz zgłoszeniowy Uczestnika wraz z oświadczeniem w nim zawartym.
 3. Wzór oświadczenia osoby trzeciej o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku. 
 4. Wzór umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości pisz na adres e-mail: myirybyatminrol [dot] gov [dot] pl