UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Ekologiczna produkcja pasz wolnych od GMO

Show the MENU

Ekologiczna produkcja pasz wolnych od GMO

W nawiązaniu do szkolenia przeprowadzonego w dniu 10.10.2018 r. w ŁODR zs. w Bratoszewicach pod tytułem „Żywność i pasze wolne od GMO w świetle przepisów o rolnictwie ekologicznym” został poruszony temat Produkcji ekologicznej, która jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcją żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji odpowiadającą wymaganiom niektórych konsumentów preferujących wyroby wytwarzane przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów. Ekologiczna metoda produkcji pełni zatem podwójną funkcję społeczną: z jednej strony dostarcza towarów na specyficzny rynek kształtowany przez popyt na produkty ekologiczne, a z drugiej strony jest działaniem w interesie publicznym, ponieważ przyczynia się do ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i rozwoju obszarów wiejskich. Zasady jakie powinny być wykorzystane na każdym etapie produkcji zostały zawarte w rozporządzeniu rady  (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.

                Jednostki, które chcą wprowadzać produkty ekologiczne muszą uzyskać odpowiedni certyfikat.  Zgłoszenie podjęcia działalności w dziedzinie produkcji ekologicznej w tym pasz przyjmują wyznaczone jednostki certyfikujące. Obecnie jest ich 11. Działają w zakresie udzielonego im upoważnienia wydanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i są zobowiązane do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym. Dopiero po przeprowadzeniu kontroli i uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu producent może się posługiwać określeniem i etykietami produktu ekologicznego.

                Ekologiczny chów zwierząt powinien być związany z użytkami rolniczymi, szczególnie jeżeli jest to tylko możliwe zwierzęta powinny mieć dostęp do otwartej przestrzeni oraz pastwisk. W produkcji zwierząt roślinożernych, co najmniej 60 % suchej masy dziennej dawki pokarmowej powinna stanowić pasza objętościowa; zielonka, susz paszowy lub kiszonka. Dopuszcza się zmniejszenie udziału tych pasz do 50% dla zwierząt przeznaczonych do produkcji mlecznej na okres najwyżej trzech miesięcy we wczesnej laktacji. Pasze ekologiczne wykorzystane przy ich produkcji powinny być wytworzone przede wszystkim w danym gospodarstwie lub przez  przez sąsiadujące z nim gospodarstwa ekologiczne.  W produkcji trzody chlewnej oraz drobiu przynajmniej 20% pasz powinno pochodzić z własnego gospodarstwa rolnego, lub jeżeli nie jest to możliwe pasze te powinny być wytworzone w tym samym rejonie, przy współpracy z innymi gospodarstwami ekologicznymi i przedsiębiorstwami paszowymi. Do dziennej dawki żywieniowej powinno dodawać się pasze objętościowe w postaci: zielonki, suszu paszowego lub kiszonki. Ponadto pasze wykorzystywane w produkcji ekologicznej powinny być wytwarzane w przy użyciu odpowiednio zaprojektowanych procesów biologicznych i przy odpowiednim zarządzaniu nimi. Podczas produkcji pasz ekologicznych niedopuszczalne jest  stosowanie roślin transgenicznych oraz  produktów wytworzonych przy użyciu  GMO. Pasze te również nie mogą zawierać  w swoim składzie hormonów i substancji pochodnych od hormonów oraz nie mogą być poddawane działaniu promieniowania jonizującego. Producenci powinni wykorzystywać do produkcji tych pasz ekologiczne materiały paszowe (dopuszcza się stosowanie materiałów nie ekologicznych, jeżeli dany produkt nie jest produkowany w systemie ekologicznym), w paszach tych również, nie powinno stosować się dodatków  oraz substancji pomocniczych w przetwórstwie. Przetworzona pasza ekologiczna powinna być wytworzona wyłącznie ze składników pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, pochodzących z ekologicznej metody produkcji.

                Choć ekologiczna produkcja zwierzęca nie jest łatwa, to warto ją stosować w związku z coraz bardziej rozwijającym się rynkiem produktów ekologicznych.

 

 

Do pobrania: