• BIP
 • Dojazd
 • Kontakt
baner
baner
baner
 • Dział Administracyjny
 • Dział Ekonomii
 • Dział Kadr
 • Dział Księgowości
 • Dział Metodyki
 • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Dział Systemów
 • Dział Teleinformatyki

Zapytanie ofertowe na -"występ zespołów ludowych"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007 - 2013. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu Łódzkiego
 
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22 sierpnia 2012
 
Zapytanie ofertowe na wykonanie usług z zakresu promocji projektu pn: „Kościerzyński Dzień Ziemniaka – Jesień w Polu i Ogrodzie” współfinansowanego przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”.
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

1. Beneficjent (zamawiający):

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
ul. Nowości 32  95 – 011 Bratoszewice
 
2 .Nazwa projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
,,Kościerzyński Dzień Ziemniaka – jesień w Polu i Ogrodzie”
 
3. Opis przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: występ zespołów ludowych w strojach regionu łódzkiego, które przedstawią muzyczny (śpiew i taniec) dorobek naszego województwa.
Termin: 23 września 2012 roku
Godziny występów : 14.00-16.00
Czas trwania występu – ok. 40 minut
Zakres zamówienia
zespoły ludowe
 

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Cena = 100%
Wybrana zostanie oferta z najkorzystniejszą ceną.
 
 
 
5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
- Miejsce realizacji zamówienia:  Kościerzyn 77  98 – 285 Wróblew  pow.sieradzki
- Termin realizacji zamówienia:  23.09. 2012 r.
 
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
 • Oferty należy przesłać w formie  emaila na adres: h.przybylska@lodr-bratoszewice.pl.do dnia  30.08.2012r do godz. 10.00w temacie wpisując „Kościerzyński Dzień Ziemniaka - Jesień w Polu i Ogrodzie”
 
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 1. Ofertę cenową zał. nr  1
 2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
8. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu   31.08.2012r. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w formie emaila najpóźniej w dniu 04.09.2012r. na adres mailowy podany w ofercie cenowej.W terminie 5 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa z  wyłonionym  w wyniku postępowania wykonawcą zamówienia.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.   
 
                                                                                             
Bratoszewice, dn. 22.08.2012r.
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007 - 2013. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu Łódzkiego
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dnia 22.08.2012r
 
Dokonano rozstrzygnięcia ofert na występ zespołów ludowych do projektu pn. „Kościerzyński Dzień Ziemniaka – jesień w polu i ogrodzie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013.

Na zapytanie ofertowe z dnia 22.08.2012 dotyczące  występu zespołów ludowych umieszczone na stronie www.lodr.bratoszewice.pl i wysłane do 3 podmiotów, zgłosiło się dwóch oferentów spełniających kryteria. Wybrane zostały oferty i udzielono zamówienia
 Gminnemu Ośrodkowi Kultury, ul. Wieluńska 7,98-160 Sędziejowice na kwotę 1000 zł brutto oraz Sieradzkiemu Stowarzyszeniu Ludzi z Pasją , 98-200 Sieradz, ul. Tysiąclecia 3 na kwotę 800 zł brutto.
 
                                                                                                             Bratoszewice 05.09.2012r.