„ZDROWE ZWIERZĘTA – ZDROWA ŻYWNOŚĆ THERMOEYE”

Show the MENU

„ZDROWE ZWIERZĘTA – ZDROWA ŻYWNOŚĆ THERMOEYE”

Okres realizacji projektu (data rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji)
02.12.2019– 01.11.2021

Źródła finansowania operacji:
Całkowita wartość operacji – 1 707 684,72 PLN

Koszt kwalifikowany –  1 663 246,67 PLN

1 520 689,00 PLN dotacja, w tym:

967 614,41 PLN środki EFFROW

553074,59 PLN krajowe środki publiczne

Grupa Operacyjna działa jako konsorcjum podmiotów:

–Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach - jednostka doradcza – lider operacji

–Uniwersytetem Przyrodniczym z siedzibą  w Poznaniu – jednostka naukowo-badawcza

–3 rolników (różne typy żywienia)

– Smart Soft Solutions Sp. z o. o. - mikroprzedsiębiorstwo

Cel projektu:

Projekt pn.: „ThermoEye – innowacyjny systemu poprawy dobrostanu trzody chlewnej” ma na celu opracowanie i wdrożenie bezinwazyjnego systemu monitorowania temperatury trzody chlewnej jako jednego z elementów strategii ograniczania stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i podniesienia wskaźników produkcyjnych.

Bardzo ważną rolę w ograniczaniu stosowania antybiotyków odgrywa  przestrzeganie zasad dobrostanu. Choroby zakaźne powodują istotne straty w produkcji trzody chlewnej na całym świecie. Szybkie i dokładne pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym, takich jak temperatura ciała i ruch zwierzęcia z ferm produkcyjnych, umożliwiają wczesne wykrycie choroby i ułatwiają dalsze procedowanie w zarządzaniu stadem. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest wykorzystanie przez lekarzy i hodowców nowych technologii przeznaczonych przede wszystkim do monitorowania potencjalnych zagrożeń negatywnie wpływających na produktywność i zdrowie zwierząt. Zmiany w zachowaniu zwierząt poprzedzające lub towarzyszące objawom subklinicznym i klinicznym mogą stanowić istotną wartość diagnostyczną. ThermoEye to zastosowanie technologii termografii. 

Urządzenie, po przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, będzie dedykowane hodowcom trzody chlewnej w celu poprawy cyklu hodowlanego opartego na ocenie ryzyka występowania chorób zakaźnych i narządowych, zmian behawioralnych o podłożu fizjologicznym i patologicznym oraz w celu poprawy wskaźników płodnościowych. W efekcie monitoring termowizyjny za pomocą systemu ThermoEye pozwoli osiągnąć optymalne wskaźniki produkcyjne i ekonomiczne poprzez efektywniejsze wykorzystanie potencjału organizacyjnego fermy oraz hodowlanego zwierząt z równoczesną redukcją nakładów wynikających ze strat chorobowych oraz farmakoterapii.

Rezultat

ThermoEye dzięki swojej korzystnej specyfikacji zostanie upowszechniony wśród hodowców i pozwoli na optymalizację i automatyzację procesów zarządczych w stadzie, wydatnie wpływając na poprawę dobrostanu zwierząt hodowlanych. Zastosowanie systemu ThermoEye w produkcji trzody chlewnej przełoży się na konkretne efekty zdrowotne i ekonomiczne co pozwali opracować wydajniejszy model zarządzania fermą. Najważniejsze rezultaty:

– Zmniejszenie stosowania antybiotyków w ramach metafilaktyki;

– Ocena i ewentualna stymulacja naturalnych mechanizmów immunologicznych, których objawem jest między innymi gorączka oraz indywidualne podejście do zaburzeń układu odpornościowego;

– Łatwiejsza i bezstresowa kontrola efektów terapii poprzez bieżące monitorowanie temperatury powierzchni ciała;

– Selekcja osobników, u których stwierdzono niski poziom dobrostanu objawiający się podwyższoną temperaturą ciała (“Pig Stress Syndrome” – Syndrom Stresu u Trzody Chlewnej);

– Selekcja osobników u których stwierdzono niski poziom dobrostanu objawiający się obniżoną temperaturą powierzchni ciała;

– Możliwość wykrycia korelacji pomiędzy reakcjami zgodnymi z etogramem i zaburzeniami zachowania, które przebiegają z podwyższeniem lub obniżeniem powierzchniowej ciepłoty ciała;

– Poprawa wykrywania rui u loszek poprzez monitorowanie temperatury powierzchni ciała;

– Szybsze i dokładniejsze wykrywanie schorzeń poporodowych u loch, przebiegających z gorączką (zapalenie gruczołu mlekowego, zapalenie macicy);

– Możliwość obserwacji zwierząt wykazujących nietypowy przebieg cyklu płciowego i ich wcześniejsze oraz skuteczniejsze wspomaganie hormonalne;

– Optymalizacja i kontrola tuczu na podstawie danych temperaturowych odnotowanych przez system ThermoEye w momencie rozpoczęcia spożywania paszy, w trakcie i po jedzeniu;

– Poprawa warunków produkcyjnych i ekonomicznych (efektywniejsze wykorzystanie paszy);

– Spożywanie mięsa pozbawionego pozostałości antybiotyków;

– Uzyskanie mięsa wieprzowego wyższej jakości i poprawa standardów redukujących czynniki stresowe w poszczególnych etapach produkcji;

– Rozwój rolnictwa ekologicznego.

Czytaj więcej...