Uwaga! Ptasia Grypa!

Show the MENU

 

UWAGA HODOWCY DROBIU !!!

 

                 W dniu 23 marca 2022 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Rozporządzenie nr 14/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 marca 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie województwa łódzkiego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 14/2022 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 23 marca 2022 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie województwa łódzkiego, w związku z wytępieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)


Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:
§ 1. Traci moc Rozporządzenie nr 28/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie województwa łódzkiego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 6773).
§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa łódzkiego.


Wojewoda Łódzki

Tobiasz Bocheński

 

 

 

UWAGA HODOWCY DROBIU !!!

                 W dniu 27 grudnia 2021 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Rozporządzenie nr 28/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 23 grudnia 2021 r.w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie województwa łódzkiego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Przedmiotowe rozporządzenie okresla nakazy i zakazy zwiazane z utrzymywaniem drobiu .

 

ROZPORZĄDZENIE NR 28/2021 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 23 grudnia 2021 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie województwa łódzkiego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 lit. b, pkt 8a, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) na terenie województwa łodzkiego zarządza się, co następuje:
§ 1. Nakazuje się:
1. utrzymywanie drobiu w zamknięciu;
2. informowanie właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o wszelkich przemieszczeniach drobiu.
§ 2. Zakazuje się:
1. utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;
2. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.
§ 3. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 1 i § 2 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie województwa łódzkiego.
§ 4. Rozporządzenie w chodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa łódzkiego.
§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

                                                                                                                                                                   Wojewoda Łódzki

                                                                                                                                                                     Tobiasz Bocheński

 

Sytuacja epizootyczna w 2021 r.

UWAGA GRYPA PTAKÓW W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM !!!

Pierwszw ognisko HPAI w województwie łódzkim  w 2021 r. stwierdzono  na podstawie wyników badań z 1 lutego 2021 r. otrzymanych z PIWet-PIB w Puławach w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 38 002 indyków rzeźnych w wieku 13 tygodni. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Józefów, w gminie Wróblew, powiat sieradzki, woj. łódzkie. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane przez Inspekcję Weterynaryjną po otrzymaniu informacji o zwiększonej śmiertelności ptaków oraz zmniejszeniu pobierania wody.

Drugie ognisko w województwie łódzkim zostało stwierdzone w miejscowości Gledzianów w gminie Witonia, powiat łęczycki, w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 16 000 kaczek rzeźnych. Próbki do badań laboratoryjnych zostały pobrane przez Inspekcję Weterynaryjną po otrzymaniu w dniu 3 marca 2021 r.  informacji o zwiększonej śmiertelności w stadzie.

Trzecie ognisko HPAI zostało stwierdzone 6 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 5 100 kaczek reprodukcyjnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Gawłowice w gminie Goszczanów, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

Czwarte ognisko HPAI zostało stwierdzone 7 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym w którym utrzymywano 6 490 kaczek rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Stok Nowy w gminie Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

Piąte ognisko HPAI zostało stwierdzone 7 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 5 100 kaczek rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Kwasków w gminie Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

Szóste ognisko HPAI zostało stwierdzone 13 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 3 240 kaczek rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Poniatów w gminie Goszczanów, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

Siódme ognisko HPAI zostało stwierdzone 14 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie niekomercyjnym, w którym utrzymywano 29 kur niosek. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Suchcice w gminie Drużbice, powiat bełchatowski, województwo łódzkie.

Ósme ognisko HPAI zostało stwierdzone 19 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 957 gęsi. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Poniatówek w gminie Goszczanów, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

Dziewiąte ognisko HPAI zostało stwierdzone 19 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 6495 kaczek. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Włocin Kolonia w gminie Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

Dziesiąte ognisko HPAI zostało stwierdzone 19 kwietnia 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 14 145 kaczek. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Kociołki Dworek w gminie Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

Jedenaste ognisko HPAI zostało stwierdzone 8 listopada 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 31 110 kaczek rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Chlewo w gminie Goszczanów, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

 

Dwunaste ognisko zostało stwierdzone 14 listopada 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 2 267 kaczek hodowlanych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Gawłowice w gminie Goszczanów, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

 

Trzynaste ognisko zostało stwierdzone 14 listopada 2021 r. w gospodarstwie komercyjnym, w którym utrzymywano 5 051 kaczek hodowlanych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Gawłowice w gminie Goszczanów, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

 

 

W gospodarstwach, w których stwierdzono chorobę, zostają wdrożone wszelkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków, w tym: zabicie drobiu i unieszkodliwienie w zakładzie utylizacyjnym, przeprowadzenie dezynfekcji wstępnej, wyznaczenie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego w promieniu 10 km wokół ognisk HPAI.

W celu ochrony stad drobiu przed wystąpieniem grypy ptaków HPAI należy przestrzegać Zaleceń Głównego Lekarza Weterynarii !!!

 

Sytuacja epizootyczna w 2020 r.

 

Ognisko nr 1 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 12 900 perlic, w miejscowości Stary Uścimów w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim.

Ognisko nr 2 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 36 069 kur niosek, położonym w miejscowości Topola Osiedle w gminie Przygodzice, w powiecie ostrowskim, w województwie wielkopolskim.

Ognisko nr 3 zlokalizowano w gospodarstwie prowadzącym hodowlę przyzagrodową, w którym utrzymywano 36 sztuk drobiu różnych gatunków (kury, kaczki, gołębie). Gospodarstwo położone jest w miejscowości Wólka Orłowska, w gminie Izbica, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim.

Ognisko 4 zlokalizowano w gospodarstwie prowadzącym hodowlę przyzagrodową, w którym utrzymywano 43 sztuki drobiu różnych gatunków (kury, kaczki, gęsi). Gospodarstwo położone jest w miejscowości Olchowiec Kolonia, w gminie Żółkiewka, w powiecie krasnostawskim, w województwie lubelskim.

Ognisko nr 5 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 13 186 indyków, w miejscowości Stary Uścimów, w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim.

Ognisko nr 6 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 24 000 indyków, w miejscowości Drozdówka, w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim.

Ognisko nr 7 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 22 629 indyków, w miejscowości Rościn, w gminie Myślibórz, w powiecie myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim.

Ognisko nr 8 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano gęsi reprodukcyjne, położonym w miejscowości Zalesie, w gminie Dąbie, w powiecie kolskim, w województwie wielkopolskim.

Ognisko nr 9 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 19 594 kaczek reprodukcyjnych, w miejscowości Słaborowice, w gminie Ostrów Wielkopolski, w powiecie ostrowskim,
w województwie wielkopolskim.

Ognisko nr 10 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano kaczki rzeźne, w miejscowości Ostrów Wielkopolski, w gminie Ostrów Wielkopolski, w powiecie ostrowskim, w województwie wielkopolskim.

Ognisko nr 11 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 219 sztuk drobiu różnych gatunków (91 kur niosek, 41 brojlerów kurzych, 17 gęsi, 70 kaczek) oraz 326 gołębi i 4 papugi. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Strupice, w gminie Chojnów, w powiecie legnickim, w województwie dolnośląskim.

Ognisko nr 12 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 37563 indyków rzeźnych w wieku 12 tygodni, położonym w miejscowości Zapust, w gminie Ostroróg, w powiecie szamotulskim w województwie wielkopolskim.

Ognisko nr 13 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 161 sztuk drobiu różnych gatunków (152 kury i 9 kaczek), położonym w miejscowości Radłów, w gminie Raszków, w powiecie ostrowskim, w województwie wielkopolskim.

Ognisko nr 14 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 165 kur, położonym w miejscowości Słaborowice, w gminie Sobótka, w powiecie ostrowskim, w województwie wielkopolskim.

Ognisko nr 15 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 23 351 indyków rzeźnych, położonym w miejscowości Rąbity, w gminie Zalewo, w powiecie iławskim, w województwie warmińsko-mazurskim.

Ognisko nr 16 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 36 183 indyczek rzeźnych, położonym w miejscowości Stary Widzim, w gminie Wolsztyn, w powiecie wolsztyńskim, w województwie wielkopolskim.

Ognisko nr 17 zlokalizowano w gospodarstwie niekomercyjnym, w którym utrzymywano 63 kury, położonym w miejscowości Ruda Kozielska, w gminie Kuźnia Raciborska, w powiecie raciborskim, w województwie śląskim.

Ognisko nr 18 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 17 060 indyków rzeźnych, położonym w miejscowości Zybułtowo, w gminie Grunwald, w powiecie ostródzkim, w województwie warmińsko-mazurskim.

Ognisko nr 19 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 6 960 kaczek rzeźnych w wieku 2 tygodni, położonym w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, w gminie Kędzierzyn-Koźle, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w województwie opolskim. Jest to pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w tym województwie.

Ognisko nr 20 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 18 799 kaczek reprodukcyjnych w wieku od 1 do 130 tygodni. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Kociołki, w gminie Błaszki, w powiecie sieradzkim, w województwie łódzkim. Jest to pierwsze ognisko grypy w tym województwie.

Ognisko nr 21 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 49 321 kaczek rzeźnych w wieku 10 dni i 6 tygodni. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Świbie, w gminie Wielowieś, w powiecie gliwickim, w województwie śląskim.

Ognisko nr 22 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 12 700 kaczek rzeźnych w wieku 6 dni i 4 tygodni. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Regny, w gminie Koluszki, w powiecie łódzkim wschodnim, w województwie łódzkim.

Ognisko nr 23 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 56 503 kaczek rzeźnych w wieku 7 i 8 dni oraz 5 tygodni. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Skaratki, w gminie Domaniewice, w powiecie łowickim, w województwie łódzkim.

Ognisko nr 24 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 9 046 kaczek rzeźnych w wieku 6 dni. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Barnowiec, w gminie Dąbie, w powiecie kolskim, w województwie wielkopolskim.

Ognisko nr 25 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 4 895 kaczek rzeźnych w wieku 8 dni. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Konopnica, w gminie Wartkowice, w powiecie poddębickim, w województwie łódzkim.

Ognisko nr 26 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 15 220 kaczek rzeźnych w wieku od kilku dni do 4 tygodni. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Kolonia Brużyca, w gminie Aleksandrów Łódzki, w powiecie zgierskim,
w województwie łódzkim.

Ognisko nr 27 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 30 183 kaczek rzeźnych. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Stara Ciświca, w gminie Grodziec, w powiecie konińskim, w województwie wielkopolskim.

Ognisko nr 28 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 275 gęsi, 67 kaczek, ok. 650 brojlerów kurzych oraz 3380 kur niosek oraz piskląt kurzych. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Radonia, w gminie Wielowieś, w powiecie gliwickim, w województwie śląskim. Jest to gospodarstwo położone na obszarze zapowietrzonym, ustanowionym wokół ogniska nr 2020/21.

Ognisko nr 29 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 10 338 kaczek rzeźnych w wieku 12 dni. Gospodarstwo położone jest w mieście Łódź, w województwie łódzkim.

Ognisko nr 30 zlokalizowano w gospodarstwie niekomercyjnym, w którym utrzymywano 74 kury nioski. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Dąbrowica, w gminie Długołęka, w powiecie wrocławskim, w województwie dolnośląskim.

Ognisko nr 31 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 94 206 indyków rzeźnych w wieku 13 tygodni. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Muszkowo, w gminie Krzeszyce, w powiecie sulęcińskim, w województwie lubuskim.

Ognisko nr 32 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 28 938 indyków rzeźnych w wieku 15 tygodni. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Muszkowo, w gminie Krzeszyce, w powiecie sulęcińskim, w województwie lubuskim. Jest to ognisko wtórne do ogniska 31, zlokalizowanego w tej samej miejscowości.

W dniu 13 sierpnia 2020 r. Polska odzyskała status kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

W II półroczu 2020 r. zostały stwierdzone następujące ogniska ptasiej grypy:

Ognisko nr 33 zlokalizowano na fermie kur niosek w miejscowości Wroniawy w gminie Wolsztyn w powiecie wolsztyńskim w województwie wielkopolskim.

Ognisko nr 34 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 117 108 indyków rzeźnych. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Nakory, w gminie Suchożebry, w powiecie siedleckim, w województwie mazowieckim.

Ognisko nr 35 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 176 871 kur niosek, położonym w miejscowości Komiłowo, w gminie Kobylnica, w powiecie słupskim, w województwie pomorskim.

Ognisko nr 36 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 72 394  indyków, położonym w miejscowości Tarnowa, w gminie Rakoniewice, w powiecie grodziskim, w województwie wielkopolskim.

Ognisko nr 37 zlokalizowano na fermie, w której utrzymującej około 714 000 kur niosek. Ferma położona jest w miejscowości Kiełpiny, w gminie Siedlec, w powiecie wolsztyńskim, w województwie wielkopolskim.

Ognisko nr 38 zlokalizowano w  gospodarstwie utrzymującym 34 272 indyków rzeźnych w wieku 11 tygodni. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Sieraków, w gminie Gostynin, powiat gostyniński w województwie mazowieckim.

Ognisko nr 39 zlokalizowano w  gospodarstwie utrzymującym 9162 indyków rzeźnych w wieku 12 tygodni. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Świniarc, w gminie Grodziczno, powiat nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie.

Ognisko nr 40 zlokalizowano w  gospodarstwie utrzymującym 12 636 indyków rzeźnych w wieku 12 tygodni. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Reklinek, w gminie Siedlec, w powiecie wolsztyńskim, w województwie wielkopolskim.

Ognisko nr 41 zlokalizowano w  gospodarstwie utrzymującym 199 106 kur niosek w wieku 12-14 tygodni. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Wielichowo-Wieś, w gminie Wielichowo, w powiecie grodziskim, w województwie wielkopolskim.

Ognisko nr 42 zlokalizowano w  gospodarstwie utrzymującym 32 965 indyków rzeźnych w wieku 9 tygodni. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Tarnowa, w gminie Rakoniewice, w powiecie grodziskim, w województwie wielkopolskim.

Ognisko nr 43 zlokalizowano w  gospodarstwie utrzymującym 32 sztuki drobiu - 26 kur i 6 kaczek. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Zaborów Stary, w gminie Gostynin, w powiecie gostynińskim, w województwie mazowieckim.

Ognisko nr 44 zlokalizowano w  gospodarstwie utrzymującym 30 488 indyczek. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Chobienice, w gminie Siedlec, w powiecie wolsztyńskim, w województwie wielkopolskim.

Ognisko nr 45 zlokalizowano w  gospodarstwie utrzymującym 10 200 indyków rzeźnych w wieku 17 tygodni. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Lubosina, w gminie Pniewy, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie.

Ognisko nr 46 zlokalizowano w  gospodarstwie utrzymującym 320 kur niosek w wieku 44 tygodni. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Mielno, w gminie Mielno, powiat koszaliński, w województwie zachodniopomorskie.

Ognisko nr 47 zlokalizowano w  gospodarstwie utrzymującym 81 kur niosek w wieku 44 tygodni. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Szalejów Dolny, w gminie Kłodzko, w powiecie kłodzkim w województwie dolnośląskim.

Ognisko nr 48 zlokalizowano w  gospodarstwie utrzymującym 31 091 indyków rzeźnych w wieku od 5 dni do 18 tygodni. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Borki, w gminie Pisz, w powiecie piskim, w województwie warmińsko-mazurskim.

Ognisko nr 49 zlokalizowano w  gospodarstwie utrzymującym 600 gęsi rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Reklin, w gminie Siedlec, powiat wolsztyński, w województwie wielkopolskim.

Ognisko nr 50 zlokalizowano w  gospodarstwie utrzymującym 11 340 kaczek rzeźnych. Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Kaniwola, w gminie Ludwin, powiat łęczyński, województwo lubelskie.

Ognisko nr 51 zlokalizowano w  gospodarstwie utrzymującym 195 sztuk drobiu (kury). Gospodarstwo zlokalizowane jest w miejscowości Stary Wielisław, w gminie Kłodzko, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie.

 

Podsumowanie sytuacji epizootycznej za 2019 rok.

 

Ognisko nr 1 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 12 089 indyków, położonym w miejscowości Stary Uścimów, w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim. W dniu 31 grudnia 2019 r. potwierdzono wystąpienie pierwszego w 2019 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

Ognisko nr 2 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 9 500 indyków, położonym w miejscowości Stary Uścimó w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim.

Ognisko nr 3 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 20 600 indyków, położonym w miejscowości Stary Uścimów w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim.

Ognisko nr 29 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 10 338 kaczek rzeźnych w wieku 12 dni. Gospodarstwo położone jest w mieście Łódź, w województwie łódzkim.

Ognisko nr 30 zlokalizowano w gospodarstwie niekomercyjnym, w którym utrzymywano 74 kury nioski. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Dąbrowica, w gminie Długołęka, w powiecie wrocławskim, w województwie dolnośląskim.

Ognisko nr 31 zlokalizowano w gospodarstwie, w którym utrzymywano 94 206 indyków rzeźnych w wieku 13 tygodni. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Muszkowo, w gminie Krzeszyce, w powiecie sulęcińskim, w województwie lubuskim.

 

Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu

 

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami,
  w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych
  z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych
  z obsługą drobiu;
 • osoby utrzymujące drób w chowie przyzagrodowym, nie mogą być zatrudniane
  w przemysłowych fermach drobiu.
 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.
 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.