ROLNICTWO 4.0

Show the MENU

Od 15 listopada do 15 grudnia 2023 r. trwa nabór w ARiMR na wsparcie z zakresu Rolnictwo 4.0 w ramach „Inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

O dofinansowanie mogą się starać pełnoletnie osoby fizyczne, które mają nadany przez ARiMR numer identyfikacyjny, a oprócz tego jako rolnicy są ubezpieczone w KRUS-ie albo przyznano im płatności bezpośrednie (w 2023 lub 2022 roku), albo są posiadaczami bydła, wielbłądowatych, jeleniowatych, owiec, kóz, świń lub koniowatych.

Pomoc udzielona jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć 200 tys. zł. Refundacji podlega standardowo do 65 proc. kosztów kwalifikowanych. Natomiast w przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1982 roku lub rolników zajmujących się certyfikowaną produkcją ekologiczną zwrot obejmuje do 80 proc. kosztów.

Starającemu się o wsparcie przysługuje również prawo ubiegania się o zaliczkę (tylko na wyodrębniony rachunek bankowy).

Dotację można przeznaczyć na przedsięwzięcia polegające na wdrożeniu systemów teleinformatycznych i rozwiązań cyfrowych do obsługi procesów produkcji czy też wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych; zakup i instalacja maszyn, sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, a także zakup np. systemów zarządzania gospodarstwem, dronów rozpoznawczych i wykonawczych służących do prowadzenia działalności rolniczej, specjalistycznych robotów czy sensorów.

Refundacji podlegają także tzw. koszty ogólne.

Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę po dniu 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 30 września 2025 r.

Pula środków na ten nabór wynosi 164 mln zł.

Uwaga: Nabór może zostać skrócony, w przypadku gdy zapotrzebowanie wynikające ze złożonych wniosków wyniesie 150 proc. dostępnego limitu.

Szczegóły na stronie ARiMR pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-15-listopada---15-grudnia-2023-r