Polski ocet owocowy

Show the MENU

Okres realizacji projektu (data rozpoczęcia i zakończenia realizacji operacji)
20.11.2019– 19.11.2020

Całkowity budżet operacji
Całkowita wartość operacji – 1 113 327,19 PLN

Dotacja 930 764 PLN

Grupa Operacyjna (EPI) pn. „Polski Ocet Owocowy” działającą jako konsorcjum podmiotów:

–Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach – jednostka doradcza– lider operacji

–Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego– jednostka naukowa

– rolnik

– „Strzelsok” Jarosław Strzelecki

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Daniel Byster

– „Gorgol” Ireneusz Gorgol

Konsorcjum pn. „Polski Ocet Owocowy” zostało utworzone na potrzeby projektu pn.: „Wytwarzanie octu owocowego w województwie łódzkim, mazowieckim i śląskim we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego jako innowacji produktowej, procesowej i technologicznej” do działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Cel projektu to:

opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu – octu owocowego oraz innowacyjnej technologii produkcji octu owocowego z wykorzystaniem lokalnych szczepów mikroorganizmów, umożliwiającej otrzymanie bioróżnorodnego produktu o potencjalnych walorach prozdrowotnych oraz wytworzenie innowacyjnego produktu pozbawionego chemicznych konserwantów, a zawierającego jedynie naturalne metabolity drobnoustrojów, dzięki czemu produkt końcowy charakteryzować się będzie wysoką jakością i wartością żywieniową, bezpieczeństwem oraz powtarzalnością cech sensorycznych, mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Wyznaczono 3 cele szczegółowe:

I. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu -octu owocowego specyficznego dla danego regionu, danego gospodarstwa rolnego i odmiany owoców (jabłek i winogron). Osiągnięcie zaplanowanego celu będzie możliwe, dzięki zastosowaniu, nowatorskiej, niskobudżetowej technologii polegającej na wykorzystaniu procesów biochemicznych (fermentacji soków z wykorzystaniem wyselekcjonowanych ras drożdży oraz fermentacji octowej z użyciem regionalnych szczepów bakterii pochodzących z kolekcji własnej IBPRS. Technologia zostanie wdrożona w gospodarstwach rolnych na terenie województwa łódzkiego, śląskiego i mazowieckiego, zajmujących się tłoczeniem soków owocowych. 

II. Opracowanie i wdrożenie nowej technologii produkcji octu owocowego w wariantach dla octu z jabłek i z winogrona.

III. Opracowanie i wdrożenie nowej metody marketingowej w zakresie produkcji octu owocowego. Rezultaty operacji przyczynią się do poprawy wyników gospodarczych gospodarstw rolnych, ułatwią ich dywersyfikację i restrukturyzację, a także zwiększą uczestnictwo tychże gospodarstw w rynku. Wśród partnerów projektu są rolnicy- przetwórcy z działalnością w zakresie tłoczenia soków z jabłka i produkcji wina.

W ramach projektu rolnicy oraz mikroprzedsiębiorcy wyposażyli swoje gospodarstwa w linię technologiczną do produkcji octu. Badania dotyczyły oceny i dostosowania warunków środowiskowych do wymogów higieny produkcji innowacyjnego produktu – octu owocowego. Wykonano badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne surowca (soku), a następnie badania cech jakościowych szczepów drożdży użytych w fermentacji. Przeprowadzenie etapów fermentacji oraz badań jakościowych pozwoliło na weryfikację warunków technologicznych i umożliwiło opracowanie procesu o najwyższej wydajności.

Rezultatem operacji jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji octu owocowego z wykorzystaniem lokalnego mikrobiomu, charakterystycznego dla danego regionu. Dzięki zastosowaniu technologii z wykorzystaniem wyselekcjonowanych drobnoustrojów u każdego z rolników powstał nowy produkt o powtarzalnych cechach jakościowych (kontrolowane procesy fermentacji). Produkt charakteryzuje się potencjalnymi cechami prozdrowotnymi. Nie zawiera chemicznych konserwantów, a jedynie naturalne metabolity drobnoustrojów. Cechuje się wysoką jakością i wartością żywieniową, bezpieczeństwem oraz powtarzalnością cech sensorycznych, mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Innowacyjność produktu opisanego we wniosku polega na tym, że nie jest to produkt wytwarzany na skalę przemysłową, z zastosowaniem gotowych, komercyjnie dostępnych kultur przemysłowych mikroorganizmów oraz wysokowydajnych linii technologicznych. Z drugiej strony, nie jest to produkt, który powstaje podczas spontanicznej, „dzikiej” fermentacji prowadzonej na niewielką skalę, najczęściej w warunkach domowych. Jednocześnie, należy podkreślić, że octy owocowe wyprodukowane w różnych gospodarstwach różnią się między sobą z uwagi na zastosowanie różnego surowca oraz różnego mikrobiotu. Niewymagająca wysokich nakładów technologia, dedykowana indywidualnym rolnikom i drobnym przetwórcom, w przyszłości może przekształcić się w produkcję w systemie ekologicznym. Korzyścią z wdrożonej technologii oraz uzyskanego naturalnego produktu dla gospodarstwa rolnego jest jego dywersyfikacja poprzez możliwość poszerzenia oferty asortymentowej. W efekcie pozyskane w procesie technologicznym octy owocowe wpisują się w kategorię żywności fermentowanej, minimalnie przetworzonej i funkcjonalnej, a ponadto stanowią alternatywną, innowacyjną ofertę żywieniową dla konsumenta w porównaniu z octami komercyjnie dostępnymi.

 Czytaj więcej...