Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Gospodarstwo Ekologiczne Marek Woźniak

Show the MENU
I. DANE IDENTYFIKACYJNE       
1. Imię i nazwisko Marek Woźniak 
2. Adres       
Miejscowość Woźniaków 
ulica numer domu 7 
Województwo łódzkiePowiat kutnowski 
Gmina Kutno 
Telefon fax  
E-mail  
Adres strony internetowej gospodarstwa     
  
3. Nazwa jednostki certyfikującej     
 PNG Sp. z o.o. 
4. Numer aktualnego certyfikatu     
 2160 
           
II. OPIS DZIAŁALNOŚCI       
1. Powierzchnia gospodarstwa:       
Całkowita w ha 22,55    
W tym: Grunty orne ha    
 Sady i jagodniki 22,23ha    
 Użytki zielone ha    
Zwierzęta ogółem (szt.)     
W tym:bydło szt.    
 trzoda chlewna szt.    
 drób szt.    
 Inne : szt.    
           
2. Wykaz produktów ekologicznych:  surowce i przetwory deklarowane do sprzedaży 
 aronia czarnoowocowa