UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Skuteczne sposoby marketingu produktów z gospodarstwa rolnego – podsumowanie szkolenia w Bratoszewicach z 28.01 br., w którym uczestniczyło 117 osób, w tym rolnicy produkujący w ramach ustawy o Rolniczym Handlu Detalicznym oraz sprzedaży bezpośredniej

Show the MENU

SIR

30.01.2020

       Rolnicy produkujący w ramach ustawy o rolniczym handlu detalicznym, w ramach sprzedaży bezpośredniej, a także działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) oraz rolnicy zainteresowani taką działalnością wraz z doradcami (117 osób!!!) 28 stycznia br. wzięli udział w szkoleniu w Bratoszewicach na temat Skuteczne sposoby marketingu produktów z gospodarstwa rolnego oraz tworzenie łańcucha dostaw dla producentów w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, sprzedaży bezpośredniej i w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO).

       Szkolenie uświetnił swoją obecnością oraz wsparciem merytorycznym podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Kamiński, a także członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński oraz dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Edyta Michalska. Ponadto w szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Geodezji i Kartografii oraz Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

       Wykłady poprowadzili specjaliści doradcy: Grzegorz Cetner, pracownik Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Minikowie Marcin Skrok, broker innowacji, Beata Chełminiak, specjalista ds. dziedzictwa kulinarnego i przedsiębiorczości oraz Wioleta Szynalska, specjalista ds. przedsiębiorczości. Prelekcję na temat tworzenia łańcucha dostaw wygłosiła Dagmara Pilis, prezes Stowarzyszenia Producentów Koszyka Lisieckiego. Wśród przedstawicieli nauki gościnnie wystąpiła dr Beata Bartodziejska, kierownik Zakładu Jakości Żywności w Łodzi, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie. Działanie Współpraca przedstawiła Anna Walas, broker innowacji w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

       Po szkoleniu zorganizowano spotkanie dla zainteresowanych działaniem Współpraca w ramach PROW na lata 2014–2020, w którym wzięli udział doradcy oraz 14 producentów, w tym rolnicy. Podjęto rozmowy nt. utworzenia łańcucha dostaw w województwie łódzkim.

       W większości krajów Unii Europejskiej podejmowane są wyzwania związane z zapewnieniem możliwości takiego systemu handlu produktami rolnymi, w którym również drobni producenci mają zapewnioną pozycję przetargową wobec odbiorców towarów. Dzięki takiej organizacji mogą utrzymać siebie i swoje rodziny, a także rozwijać swoją działalność. Inicjatywy te przynoszą bardziej lub mniej korzystne efekty, gdyż partnerstwa zawiązywane dla stworzenia KŁŻ napotykają na bariery utrudniające im zorganizowanie, funkcjonowanie lub rozwój działalności.

       Na potrzeby wsparcia finansowego udzielanego w ramach działania Współpraca stosowana jest definicja krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (DzUrz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) i art. 11 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (DzUrz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1 z późn. zm.).

       Zgodnie z ww. przepisami, krótkim łańcuchem dostaw określa się taki system dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszący lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujący się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami. W przepisach uzupełniających UE doprecyzowuje się, że wsparcie na rzecz utworzenia krótkich łańcuchów dostaw obejmuje wyłącznie te dostawy, w które między rolnikiem a konsumentem zaangażowany jest nie więcej niż jeden pośrednik.

       Ta innowacyjna metoda organizacji będzie przedmiotem kolejnych spotkań z rolnikami.

       Przypominamy, że aktualny nabór do działania Współpraca w ramach PROW 2014–2020 trwa do 21 lutego br., link do naboru:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/wspolpraca-nabor-w-2020-r.html

 Anna Walas