Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Podsumowanie warsztatów partnera KSOW w ramach realizacji operacji pn. „Poszukiwanie i przygotowanie potencjalnych członków grup operacyjnych w województwie łódzkim”

Show the MENU

SIR

08.09.2017

logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja realizowana przez Partnera KSOW Piotra Korwin Kochanowskiego.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Cykl warsztatów: Innowacje w produkcji, przetwórstwie, logistyce, marketingu i sprzedaży żywności wysokiej jakości w ramach realizacji operacji pn. Poszukiwanie i przygotowanie potencjalnych członków grup operacyjnych w województwie łódzkim odbył się od 28 do 31 sierpnia br. Spotkania te zorganizowane były w ramach umowy o współpracy z partnerem KSOW – Piotrem Korwinem Kochanowskim. Umowa ta została podpisana między partnerem KSOW Piotrem Korwinem Kochanowskim a Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach reprezentowanym przez Marka Sarwę, zastępcę dyrektora ośrodka 10 lipca br. Zespół ekspertów zorganizowany i koordynowany przez partnera KSOW odwiedził kolejno 4 podregiony województwa łódzkiego:

28 sierpnia Skierniewice – warsztaty odbyły się w Instytucie Ogrodnictwa InHort

29 sierpnia Łódź – warsztaty odbyły się w Regionalnej Izbie Budownictwa w Łodzi

30 sierpnia Piotrków Trybunalski – warsztaty odbyły się w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczgo Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

31 sierpnia Kościerzyn – warsztaty odbyły się w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczgo Oddział w Kościerzynie.

       Uczestnicy, którymi byli: rolnicy, przetwórcy, doradcy rolniczy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, mieli okazję zapoznać się nie tylko z uwarunkowaniami formalnoprawnymi prowadzenia działalności z zakresu produkcji, przetwórstwa i dostaw żywności, ale przede wszystkim z poszukiwania innowacji dla zwiększenia swojej konkurencyjności na zdominowanym dziś przez supermarkety rynku dostaw żywności.

       Celem realizowanego przez partnera KSOW projektu jest identyfikacja i przygotowanie podmiotów województwa łódzkiego do powołania Grupy na rzecz innowacji (EPI) w zakresie produkcji, przetwarzania, standaryzacji, promocji i efektywnego dostarczania do klientów/konsumentów żywności najwyższej jakości.

       Podczas warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się z następującymi zagadnieniami z zakresu produkcji żywności od pola do stołu:

  • Innowacje w produkcji żywności wysokiej jakości w gospodarstwach rolnych – ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań formalnoprawnych – prelekcja przygotowana przez Kalinę Martynę
  • Innowacje w przetwórstwie i logistyce żywności wysokiej jakości – zarządzająca na co dzień zakładem przetwórczym żywności Joanna Młynarska
  • Marka oraz standaryzacja produkcji i oznakowania żywności wysokiej jakości – profesor Witold Płocharski, który wraz zespołem Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach i Krajową Unią Producentów Soków opracował Dobrowolny System Kontroli Jakości Soków i Nektarów
  • Współpraca, powiązania kooperacyjne i integracja podmiotów na rzecz dostarczania do klientów zidentyfikowanych partii żywności najwyższej jakości – Jan Bocian, ekspert współpracujący z NSZZ RI Solidarność w zakresie rozwiązań innowacyjnych dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

       Jak podkreśla Piotr Korwin Kochanowski, partner KSOW – Każdy podregion województwa łódzkiego ma swoją specyfikę. W Skierniewicach kluczowe zainteresowanie wśród zgromadzonych wzbudziły zagadnienia dotyczące wymagań formalnych prowadzenia działalności produkcji i dostaw żywności. Jak przy rosnącej konkurencji na rynku znaleźć kompetentnych pracowników oraz jak znaleźć adekwatne dla potrzeb rolników i przetwórców rozwiązania techniczno-organizacyjne umożliwiające im skuteczne konkurowanie na rynku. Region Skierniewic to region produkcji owoców i warzyw stojący dziś na najwyższym światowym poziomie dzięki zaangażowaniu twórcy polskiego nowoczesnego ogrodnictwa prof. Szczepana Aleksandra Pieniążka. Jego determinacja i wizja rozwoju przynosi dziś wymierne korzyści gospodarcze dla kraju.

       Łódź – to przede wszystkim kluczowy odbiorca żywności produkowanej w całym województwie. Wydaje się jednak, że mimo iż rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze stanowi jedną z głównych gałęzi gospodarki, jest to sektor słabo rozpoznawalny przez mieszkańców aglomeracji. W dyskusji zwracano uwagę, że dziś bardzo słabo rozwinięta jest świadomość wśród konsumentów, że żywność pochodzi z obszarów wiejskich, a nie z supermarketów korzystających z najnowszych osiągnięć marketingowych. Pytanie – czy nasz lokalny rynek dojrzał już do żywności o podwyższonych parametrach jakościowych –nurtuje wszystkich, a szczególnie producentów i przetwórców żywności

       Jak mogliśmy przekonać się w Piotrkowie Trybunalskim południowa cześć województwa, a szczególnie okolice Piotrkowa – to przemysłowa hodowla trzody chlewnej. Nasuwa się dziś coraz częściej wątpliwość czy produkować dużo i tanio (często kosztem jakości), czy poszukiwać naszej polskiej specjalizacji w produkcji żywności o wysokich parametrach odżywczych. Temat złożony i wymagający dalszych analiz, ale potwierdzający słuszność przygotowanego działania w ramach operacji KSOW, że nadszedł czas na integrację środowisk producentów i przetwórców żywności, aby dostarczyć do coraz bardziej wymagającego konsumenta produktów najwyższej jakości.

       Ziemia sieradzka – to dziś polskie zagłębie produkcji ziemniaków i warzyw. Zainteresowanie warsztatami przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. To w regionie sieradzkim upatrywać można inicjatyw i rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych innowacyjnym podejściem do produkcji żywności i jej dostarczania konsumentom końcowym. Przecież już teraz docierają ze swoimi produktami nie tylko w inne regiony kraju, ale również efektywnie eksportują produkty żywnościowe z naszego województwa.

       Podczas spotkań zostali wyłonieni liderzy, którzy uczestniczyć będą w wyjeździe studyjnym i wokół których organizowana będzie łódzka grupa na rzecz innowacji w rolnictwie „Wieś Polska”, której celem jest dostawa żywności najwyższej jakości dla klientów i konsumentów na rynkach lokalnych i regionalnych.

       Wytypowani liderzy uczestniczyć będą w wyjeździe studyjny organizowanym przez partnera KSOW w dniach 24-26 września 2017 r.  do Tyńca i Wisłoka Wielkiego, aby zapoznać się z dobrymi praktykami już realizowanych projektów.

Jak wskazuje Piotr Korwin Kochanowski: – Nasze podejście spotkało się z dużym zainteresowaniem i zrozumieniem tego, że nadszedł okres przygotowania się do dostaw żywności o najwyższych parametrach jakościowych na nasze rynki lokalne w Łodzi i regionie. Projekt skierowany jest do sektora prywatnego: rolników indywidualnych i prowadzących gospodarstwa rolne oraz firm przetwórczych i logistycznych; sektora publicznego: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz jednostek naukowych: szkół wyższych, uczelni publicznych i prywatnych, instytutów badawczych. Ma on na celu stworzenie podstaw Grupy operacyjnej na rzecz innowacji w rolnictwie EPI.

       Realizowana operacja partnera KSOW ma na celu przygotowanie podmiotów do powołania grupy operacyjnej na rzecz innowacji EPI, zgodnie z celami KSOW – wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

 

       Wszystkich zainteresowanych poszukiwaniem nowych kontaktów i partnerów do współpracy zachęcamy do rejestracji w bazie Partnerów KSOW (poniżej link do rejestracji)

http://ksow.gov.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

       Ponadto prosimy o rejestrację w Bazie Partnerów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), która została utworzona zgodnie z §3 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 2015 r., poz. 1552). Baza ułatwia partnerom tworzenie sieci kontaktów w ramach SIR na poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym, a innym użytkownikom pomoże w znalezieniu podmiotów zainteresowanych wdrożeniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Partnerem SIR mogą być zarówno jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa, samorządy, szkoły zawodowe, jak i osoby fizyczne, w tym naukowcy, rolnicy oraz wszyscy, których działania są ukierunkowane na wprowadzanie i promocje innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Rejestracja jest bezpłatnam (poniżej link do rejestracji w bazie partnerów SIR):

http://195.205.152.135/sir/rejestracja.php

 

Tekst i fot.: Anna Lichman