Operacja „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”

Show the MENU

logo EFR

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w ramach poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”, w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” realizuje operację, pn.:

„Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”

Operacja realizowana jest w ramach konsorcjum z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wielkopolską Izbę Rolniczą i Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w całym kraju. Celem realizowanej operacji jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, obejmujące następujące cele szczegółowe – odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów.

W ramach operacji zaplanowano przeszkolenie 1360 osób z województwa łódzkiego.

Program działań szkoleniowych obejmuje następujący zakres tematyczny:

  • Obowiązek ochrony różnorodności biologicznej w przepisach UE i przepisach krajowych
  • Ochrona bioróżnorodności a ochrona środowiska
  • Zasady i metody ochrony bioróżnorodności w rolnictwie
  • Zasady integrowanej ochrony roślin
  • Systemy produkcji uwzględniające zasady bioróżnorodności i zapewniające jakość surowców rolniczych
  • Realizacja wyznaczonych dla sektora rolnego celów i zadań w „Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015–2020”
  • Działania wdrażane w ramach PROW 2014–2020 przyczyniających się do ochrony różnorodności biologicznej oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz a korzyści stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji rolnej

Operacja zostanie zrealizowana w czterech etapach, pierwsze szkolenia zostały zaplanowane na wrzesień 2022 r. Organizator szkoleń zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe, bufet kawowy, obiad, zwrot kosztów dojazdu oraz wyda zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, poddziałanie 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.