• BIP
 • Dojazd
 • Kontakt
baner
baner
baner
 • Dział Administracyjny
 • Dział Ekonomii
 • Dział Kadr
 • Dział Księgowości
 • Dział Metodyki
 • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Dział Systemów
 • Dział Teleinformatyki

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego

 1. Do zadań Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego należy w szczególności:
1)      organizowanie i prowadzenie szkoleń dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności, w zakresie:
a)      stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-spożywczego,
b)      rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych,
c)      rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
d)      rolnictwa ekologicznego,
e)      rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
f)       unowocześniania wiejskich gospodarstw domowych,
g)      ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
h)      modernizacji gospodarstw rolnych, poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych i ich przetwórstwa oraz wzmocnienia pozycji rolników na rynku,
i)        zarządzania gospodarstwem rolnym,
j)        promocji produktów lokalnych i regionalnych;
2)      prowadzenie działalności doradczej dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich obsługiwanych powiatów w zakresie:
a)      różnych aspektów technologicznych, organizacyjno-ekonomicznych i prawnych w produkcji rolniczej,
b)      możliwości korzystania z pomocy finansowej pochodzącej z funduszy Unii Europejskiej i innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
c)      ochrony środowiska, rolnictwa ekologicznego, upowszechniania odnawialnych źródeł energii i ograniczania odpływu azotu ze źródeł naturalnych,
d)      poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez zrzeszanie się w różne formy grupowego działania,
e)      różnicowania działalności w kierunku nierolniczym – pozyskiwania dochodów z alternatywnych źródeł;
3)      prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej poprzez opracowywanie, publikowanie i dystrybuowanie: ulotek, broszur, artykułów, komunikatów i informacji oraz redagowanie strony internetowej Ośrodka;
4)      organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez rolników i mieszkańców obszarów wiejskich;
5)      udzielanie pomocy rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do pozyskania pomocy finansowej na rozwój i modernizację gospodarstw rolnych, pochodzącej z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych;
6)      prowadzenie rejestrów usług doradczych obejmujących opracowywanie wniosków i planów działań finansowanych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej, a także gromadzenie dokumentacji i przekazywanie jej do zasobów archiwalnych Ośrodka;
7)      udział w organizacji konkursów, olimpiad oraz innych działań oświatowych i promocyjnych realizowanych przez Ośrodek;
8)      upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska;
9)      upowszechnianie wiedzy oraz udzielanie pomocy w stosowaniu zasad integrowanej ochrony roślin;
10)       upowszechnianie wiedzy i udzielanie pomocy w realizacji zadań wynikających z programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, tj. programów działań na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami (OSN);
11)       prowadzenie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzenia gospodarstw;
12)       upowszechnianie rozwoju agroturystyki  i turystyki wiejskiej oraz promowanie obszarów wiejskich jako atrakcyjnych miejsc wypoczynku;
13)       podejmowanie działań wynikających z programów rolno-środowiskowo-klimatycznych, w tym opracowywanie planów rolno-środowiskowo-klimatycznych;
14)       upowszechnianie w pracy doradczej wyników analiz przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania gospodarstw rolnych;
15)       opracowanie planów przedsięwzięć inwestycyjnych dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich;
16)       prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości gospodarstw rolnych oraz PL FADN;
17)       doradzanie w zakresie spełniania przez gospodarstwa rolne wymogów wzajemnej zgodności i zasad BHP;
18)       organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez rolników i mieszkańców obszarów wiejskich;
19)       monitorowanie cen płodów i produktów rolnych oraz środków do produkcji rolnej;
20)       prowadzenie dystrybucji miesięcznika „RADA”, broszur tematycznych, ulotek i folderów;
21)       współpraca z administracją rządową, samorządową, instytucjami i innymi organizacjami wymienionymi w ustawie, w celu zapewnienia sprawnej i pełnej realizacji zadań Ośrodka;
22)       współudział w organizacji targów, wystaw, pokazów i innych przedsięwzięć o charakterze ogólnozakładowym, w zakresie kompetencji komórki organizacyjnej;
23)       prowadzenie bieżącej kontroli funkcjonalnej z zakresu kompetencji komórki organizacyjnej.