Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Zaproszenie do udziału w Konkursie Wiedzy Rolniczej 2020 r

Show the MENU

Materiał opracowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje, iż w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021 realizuje operację pod tytułem „XXII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, wsparcie współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć przez rolników poprzez zwiększenie udziału interesariuszy sektora rolniczego we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ciągu najbliższych kilku lat.

Jedną z form realizacji operacji jest „Konkurs Wiedzy Rolniczej” w 2020 r.

Konkurs Wiedzy Rolniczej jest jedną z form przekazu wiedzy i informacji z zakresu współczesnego europejskiego rolnictwa - realizacja Działania 9 – „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji” w ramach Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytet 1: „Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach Priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Cel 1: „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Celów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, że w wyniku operacji nastąpi efektywne wykorzystanie potencjałów obszarów wiejskich dla rozwoju rolnictwa. Wzrośnie znaczenie i konkurencyjność gospodarstw rolnych, a przez to wzmocni się rola producentów rolnych i rolników. Zwiększy się wiedza oraz podniesie świadomość w zakresie tzw. dobrych praktyk w rolnictwie. Realizowane działania projektowe wpłyną na wzrost i podniesienie wiedzy w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego. Realizowany Konkurs Wiedzy Rolniczej stanowi element projektu i pozwoli na wyłonienie zwycięzców – osób posiadających wiedzę nt. rolnictwa. Przybliżenie tzw. dobrych praktyk poprzez realizację konkursu ma sprzyjać podniesieniu świadomości rolników, przedsiębiorców, hodowców i innych interesariuszy rolnictwa. Zakłada się, że operacja wpłynie pośrednio na wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych, bezpośrednio na poprawę wizerunku wsi i stylu życia na wsi. Wzrost innowacyjności w gospodarstwach rolnych w wyniku operacji jest pośrednim efektem wydarzeń. Projekt wpłynie korzystnie na wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl