UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Ogłoszenie 2019

Show the MENU

Materiał opracowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach informuje, iż w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019 realizuje operację pod tytułem „Rol-Szansa 2019 – Unowocześniamy rolnictwo i obszary wiejskie”, której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, wsparcie współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć przez rolników poprzez zwiększenie udziału interesariuszy sektora rolniczego we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ciągu najbliższych kilku lat.

Jedną z form realizacji operacji jest „Konkurs Wiedzy Rolniczej”

Konkurs Wiedzy Rolniczej jest jedną z form przekazu wiedzy i informacji z zakresu współczesnego europejskiego rolnictwa - realizacja Działania 9 – „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji” w ramach Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytet 1: „Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” w ramach Priorytetów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Cel 1: „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Celów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, że w wyniku operacji nastąpi efektywne wykorzystanie potencjałów obszarów wiejskich dla rozwoju rolnictwa. Wzrośnie znaczenie i konkurencyjność gospodarstw rolnych, a przez to wzmocni się rola producentów rolnych i rolników. Zwiększy się wiedza oraz podniesie świadomość w zakresie tzw. dobrych praktyk w rolnictwie. Realizowane działania projektowe wpłyną na wzrost i podniesienie wiedzy w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego. Realizowany Konkurs Wiedzy Rolniczej stanowi element projektu i pozwoli na wyłonienie zwycięzców – osób posiadających wiedzę nt. rolnictwa. Przybliżenie tzw. dobrych praktyk poprzez realizację konkursu ma sprzyjać podniesieniu świadomości rolników, przedsiębiorców, hodowców i innych interesariuszy rolnictwa. Zakłada się, że operacja wpłynie pośrednio na wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych, bezpośrednio na poprawę wizerunku wsi i stylu życia na wsi. Wzrost innowacyjności w gospodarstwach rolnych w wyniku operacji jest pośrednim efektem wydarzeń. Projekt wpłynie korzystnie na wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl

 

Do pobrania: