• BIP
 • Dojazd
 • Kontakt
baner
baner
baner
 • Dział Administracyjny
 • Dział Ekonomii
 • Dział Kadr
 • Dział Księgowości
 • Dział Metodyki
 • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Dział Systemów
 • Dział Teleinformatyki

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dział pełni nadzór merytoryczny i koordynacyjny w stosunku do Zespołów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Oddziałach oraz w zakresie swojej właściwości nad Rejonowymi Zespołami Doradców.

Do zadań Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich należy w szczególności:

 1. udzielanie kompleksowego doradztwa i pomocy w uzyskaniu wsparcia finansowego w ramach przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
 2. prowadzenie szkoleń dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich dotyczących możliwości  uzyskania wsparcia finansowego w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
 3. świadczenie usług doradczych mających na celu poprawę żywotności i rentowności gospodarstw rolnych poprzez uzyskanie dostępu do kapitału inwestycyjnego,
 4. udzielanie pomocy w wypełnianiu wniosków i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy finansowej,
 5. przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących zasad wspierania rozwoju obszarów wiejskich,
 6. wskazywanie korzyści wynikających z przeprowadzania procesów dostosowawczych na poziomie gospodarstwa i obszarów wiejskich,
 7. analizowanie sytuacji w rejonie, celem wskazania obszarów wymagających działań dostosowawczych,
 8. wskazywanie możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,
 9. prowadzenie doradztwa organizacyjnego, ekonomicznego, prawnego i technologicznego w zakresie sprawnego funkcjonowania i unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego,
 10. upowszechnianie oraz udzielanie pomocy rolnikom w zakresie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej,
 11. współdziałanie ze stowarzyszeniami agroturystycznymi w realizacji zadań promujących agroturystykę i turystykę wiejską,
 12. udzielanie pomocy w sporządzaniu  dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej ze środków zewnętrznych na rozwój i podejmowanie działań z zakresu agroturystyki i turystyki wiejskiej,
 13. organizowanie szkoleń i prowadzenie doradztwa grupowego mającego na celu aktywizację rolników i mieszkańców wsi do podejmowania działalności pozarolniczej oraz pozyskiwanie alternatywnych źródeł dochodu,
 14. propagowanie estetyzacji, higieny i bezpieczeństwa w gospodarstwach wiejskich oraz stylu życia przyjaznego dla środowiska,
 15. upowszechnianie zasad racjonalnego żywienia rodziny poprzez pokazy, szkolenia i doradztwo,
 16. prowadzenie doradztwa dotyczącego produkcji żywności metodami ekologicznymi na potrzeby rodziny i turystów,
 17. podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz promocji produktu regionalnego  i lokalnego,
 18. współdziałanie i współpraca z organizacjami  kobiecymi, stowarzyszeniami, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, środkami masowego przekazu oraz innymi jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa i kreowania dziedzictwa kulturowego w organizowaniu wystaw, konkursów oraz innych imprez,
 19. współdziałanie w zakresie upowszechniania minimalnych wymagań wzajemnej zgodności (cross-compliance),
 20. prowadzenie bieżącej kontroli wewnętrznej w Oddziałach i Rejonowych Zespołach Doradców z zakresu kompetencji Działu.
Pracownicy Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Bratoszewicach
Imię i nazwisko stanowisko telefon kontaktowy e-mail
Katarzyna Nowak kierownik działu 797 187 081 k.nowak@lodr-bratoszewice.pl
Maria Błaszczyk  gł. specjalista ds.wspólnej polityki rolnej 42 719 89 28 w.320 m.blaszczyk@lodr-bratoszewice.pl
Edyta Kijak  gł. specjalista ds. gospodarstw wiejskich i agroturystyki 42 719 89 28 w.321 e.kijak@lodr-bratoszewice.pl
Koordynatorzy Zespołów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Oddziałach
Halina Przybylska koordynator Zespołu w Kościerzynie 519 301 022 h.przybylska@lodr-bratoszewice.pl
Janusz Bolanowski koordynator Zespołu  w Piotrkowie Tryb. 519 301 076 j.bolanowski@lodr-bratoszewice.pl