• BIP
 • Dojazd
 • Kontakt
baner
baner
baner
 • Dział Administracyjny
 • Dział Ekonomii
 • Dział Kadr
 • Dział Księgowości
 • Dział Metodyki
 • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Dział Systemów
 • Dział Teleinformatyki

Dział Księgowości

Do zadań Działu Księgowości należy w szczególności:
1)  prowadzenie rachunkowości Ośrodka zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
2)  prowadzenie gospodarki pieniężnej przy współpracy z bankiem,
 1. współpracowanie z radcą prawnym w zakresie roszczeń spornych,
 2. bieżące analizowanie oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem przyznanych środków finansowych,
 3. egzekwowanie prawidłowości, kompletności i terminowości przekazywanych poprzez działy, zespoły doradców i samodzielne stanowiska dokumentów,
  1. opracowanie planu finansowego Ośrodka,
  2. fakturowanie usług i sprzedanych materiałów,
 4. prowadzenie ewidencji wydawanych druków ścisłego zarachowania dla działalności finansowo-księgowej,
 5. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i członków ich rodzin, sporządzanie list płac i ich rozliczanie oraz prowadzenie kontroli prawidłowości  wykorzystania funduszu płac,
 6. opracowanie instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz zakładowego planu kont i kontrolowanie przestrzegania zawartych w nim ustaleń,
 7. sporządzanie zbiorczego sprawozdania finansowego z realizacji budżetu,
 8. sporządzanie zbiorczych deklaracji z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT,
 9. prowadzenie kontroli w zakresie ściągania należności i dochodzenia roszczeń sądowych oraz spłaty zobowiązań w Oddziałach,
 10. składanie do właściwego organu zapotrzebowania na środki finansowe pochodzące z dotacji podmiotowej,
 11. prowadzenie kontroli wewnętrznej Ośrodka z uwzględnieniem przestrzegania dyscypliny budżetowej,
 12. przestrzeganie prawidłowości zawieranych przez Ośrodek umów pod względem ich zabezpieczenia finansowego,
 13. nadzorowanie i przestrzeganie przepisów regulujących  zamówienia publiczne.