• BIP
 • Dojazd
 • Kontakt
baner
baner
baner
 • Dział Administracyjny
 • Dział Ekonomii
 • Dział Kadr
 • Dział Księgowości
 • Dział Metodyki
 • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Dział Systemów
 • Dział Teleinformatyki

Dział Kadr i Organizacji Pracy

 1. Dział pełni nadzór merytoryczny i koordynacyjny w stosunku do Zespołów Księgowo-Kadrowych w Oddziałach z zakresu kompetencji Działu oraz w zakresie swojej właściwości nad Rejonowymi Zespołami Doradców.
 2. Do zadań Działu Kadr i Organizacji Pracy należy w szczególności:
a)      realizowanie polityki kadrowej określonej przez Dyrektora Ośrodka,
b)      prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązaniem, zmianą, rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy z pracownikami Ośrodka;
c)      prowadzenie akt osobowych i ich przechowywanie w archiwum zakładowym;
d)     prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem pracowników;
e)      przygotowywanie spraw związanych z awansowaniem, premiowaniem, nagradzaniem i przedkładanie do akceptacji Dyrektorowi Ośrodka;
f)       opracowywanie regulaminów: pracy, premiowania i nagradzania;
g)      prowadzenie rejestru pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora;
h)      koordynowanie, nadzorowanie zadań związanych z czasem pracy, dyscypliną pracy, wykorzystaniem urlopów, zwolnień lekarskich;
i)        prowadzenie archiwum Ośrodka;
j)          przygotowywanie projektów zmian organizacyjnych Ośrodka, w tym Regulaminu organizacyjnego, struktury zatrudnienia w Ośrodku;
k)        opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych dotyczących spraw organizacyjnych Ośrodka;
l)          prowadzenie książki kontroli Ośrodka, rejestrowanie i przechowywanie protokołów i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych oraz nadzorowanie terminowego udzielania odpowiedzi o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych;
m)       terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań;
n)        prowadzenie całości spraw związanych z obsługą sekretariatu;
o)        kontrolowanie prawidłowości obiegu dokumentów w Ośrodku;
p)        opracowywanie projektów zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz planu wydatków ze środków ZFŚS;
q)        współpraca z organizacjami związkowymi w zakresie spraw socjalnych w Ośrodku;
r)          prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
s)         współudział w organizacji targów, wystaw, pokazów i innych przedsięwzięć o charakterze ogólnozakładowym, w zakresie kompetencji Działu;
t)          prowadzenie bieżącej kontroli funkcjonalnej w Dziale, w Centrali i Oddziałach, i Rejonowych Zespołów Doradców z zakresu kompetencji Działu.