• BIP
  • Dojazd
  • Kontakt
baner
baner
baner
  • Dział Administracyjny
  • Dział Ekonomii
  • Dział Kadr
  • Dział Księgowości
  • Dział Metodyki
  • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Dział Systemów
  • Dział Teleinformatyki

Dział Teleinformatyki

 
1.   Dział pełni nadzór merytoryczny i koordynacyjny w stosunku do 
      pracowników ds. komputeryzacji w Oddziałach oraz w zakresie swej
      właściwości nad Rejonowymi Zespołami Doradców.
2.  Do zadań Działu Zastosowań Teleinformatyki należy w szczególności:
        1. Prowadzenie ewidencji zasobów informatycznych i teleinformatycznych,
2. Administrowanie systemami informatycznymi i teleinformatycznymi ŁODR,
3. Zapewnienie ochrony systemów sieci teleinformatycznych,
4. Projektowanie i administrowanie sieciami komputerowymi,
5. Instalowanie komputerów i diagnozowanie oprzyrządowania komputerowego oraz konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego,
6. Nadzór nad sprzętem i zainstalowanym oprogramowaniem, aktualizacja oprogramowania,
7. Prowadzenie okresowych przeglądów sprzętu, nadzór nad wykonywaniem usług serwisowych oraz opiniowanie napraw pogwarancyjnych,
8. Koordynacja zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego,
9. Przygotowywanie specyfikacji technicznej na zakup nowego sprzętu teleinformatycznego,
10. Analiza potrzeb działów ŁODR i użytkowników dotyczących sprzętu         
     komputerowego i oprogramowania,
11. Wnioskowanie do Dyrektora o likwidację zużytego sprzętu teleinformatycznego,
12. Udzielanie instruktażu, pomocy doraźnej oraz szkolenie pracowników z  
     zakresu obsługi sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania, korzystania z zasobów internetowych,
13. Zapewnienie bezpieczeństwa danych gromadzonych i przetwarzanych w
      programach komputerowych,
14. Współpraca z innymi działami Ośrodka oraz Centrami i Ośrodkami
      Doradztwa Rolniczego w kraju,
15. Aktualizacja informacji na stronach WWW LODR przy współpracy z innymi działami,
16. Wprowadzanie nowych technologii teleinformatycznych w pracy doradców,
17. Prowadzenie kontroli legalności oprogramowania oraz instruowanie
     pracowników w tym zakresie.