• BIP
 • Dojazd
 • Kontakt
baner
baner
baner
 • Dział Administracyjny
 • Dział Ekonomii
 • Dział Kadr
 • Dział Księgowości
 • Dział Metodyki
 • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Dział Systemów
 • Dział Teleinformatyki

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

Dział pełni nadzór merytoryczny i koordynacyjny w stosunku do Zespołów Doradztwa Rolniczego i Metodyki w Oddziałach z zakresu kompetencji Działu oraz w zakresie swojej właściwości nad Rejonowymi Zespołami Doradców.
 
Do zadań Działu Ekonomiki należy w szczególności:
 1. prowadzenie szkoleń dla doradców, rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, szczególnie w zakresie:                                                                                                                                     

  -rozwiązywania problemów organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych;

  -rachunkowości w gospodarstwach rolnych;                                                                                

  -ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych;

  -modernizacji gospodarstw rolnych, przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych oraz wzmocnienia pozycji rolników na rynku;

  -poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez promowanie różnych form grupowego działania 

  -zarządzania gospodarstwem rolnym

  -przetwórstwa rolno-spożywczego;

 2. doradzanie w zakresie zarządzania i rozwiązywania problemów organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych, w tym opłacalności produkcji, rachunkowości w gospodarstwach rolnych, modernizacji gospodarstw rolnych z wykorzystaniem zewnętrznych (unijnych i krajowych) źródeł finansowania, konsolidacji działalności poprzez tworzenie i funkcjonowanie różnych form grupowego działania, rynków artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji, i innych zagadnień właściwych dla Działu;
 3. świadczenie pomocy merytorycznej i organizacyjnej dla podległych komórek organizacyjnych w realizacji zadań z zakresu właściwości Działu;
 4. prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej poprzez opracowywanie, publikowanie i dystrybuowanie: ulotek, broszur, artykułów, komunikatów i informacji oraz redagowanie strony internetowej Ośrodka;
 5. prowadzenie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich;
 6. informowanie rolników oraz innych mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach uzyskania wsparcia oraz udzielanie pomocy w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych;
 7. współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i bankami w zakresie kredytowania inwestycji rolniczych;
 8. świadczenie pomocy doradczej i wykonywanie planów oceniających możliwości inwestycyjne gospodarstw rolnych i zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego;
 9. przekazywanie informacji i prowadzenie doradztwa z zakresu możliwości i zasad korzystania z kredytów preferencyjnych i dotacji na inwestycje w gospodarstwach rolnych;
 10. koordynowanie działań Ośrodka w zakresie organizacji i świadczenia usług doradczych obejmujących opracowywanie ocen możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych oraz ustalanie standardów i zasad świadczenia usług, prowadzenie rejestrów, gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji;
 11. sporządzanie analiz ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów produkcji i dochodowości różnych kierunków produkcji rolnej – opracowywanie i publikowanie kalkulacji opłacalności produkcji rolnej;
 12. przygotowywanie opinii szacunkowych dotyczących strat i szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi;
 13. koordynowanie prowadzonej rachunkowości PL FADN i współpraca w tym zakresie z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytutem Badawczym;
 14. prowadzenie analiz rynku artykułów rolnych i środków do produkcji oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji rynkowych z tego zakresu;
 15. prowadzenie analiz przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania gospodarstw rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem uogólnionych wyników pochodzących z systemu rachunkowości rolnej PL FADN oraz upowszechnianie tych wyników i  analiz w pracy doradczej;
 16. prowadzenie działań mających na celu poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez promowanie różnych form grupowego działania i udzielanie pomocy w zawiązywaniu się grup, spółdzielni, spółek, stowarzyszeń i innych form działania oraz pomaganie w pozyskiwaniu przez nie wsparcia na rozwój i działalność pochodzącego z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych;
 17. współudział w organizacji targów, wystaw, pokazów i innych przedsięwzięć o charakterze ogólnozakładowym, w zakresie kompetencji Działu;
 18. prowadzenie bieżącej kontroli funkcjonalnej w Dziale, w Zespołach i Rejonowych Zespołach Doradców z zakresu kompetencji Działu.
 
Pracownicy Działu Ekonomiki w Bratoszewicach
Imię i nazwisko stanowisko telefon kontaktowy e-mail
Arkadiusz Krakowiak kierownik działu 506 418 826 a.krakowiak@lodr-bratoszewice.pl
Dariusz Partyka gł. specjalsta ds. rachunkowości rolnej - koordynator FADN 797 187 084 d.partyka@lodr-bratoszewice.pl
Elżbieta Kucińska specjalista ds.          ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 42 719 89 28 w.310 e.kucinska@lodr-bratoszewice.pl
Waldemar Sender gł. specjalista ds. ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 42 719 89 28 w.310 w.sender@lodr-bratoszewice.pl
Wojciech Sztendel gł. specjalsta ds. rachunkowości rolnej - koordynator wojewódzki FADN 797 187 083 sztendel@lodr-bratoszewice.pl