Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Uwaga Rolnicy! Zasady zgłaszania i szacowania szkód łowieckich!

Show the MENU
04.09.2019

Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające zasady zgłaszania i szacowania szkód łowieckich weszło w życie 27 kwietnia 2019 r. (DzU z 2019, poz. 776).

Określa ono:

– sposób i termin zgłaszania szkód łowieckich

– sposób powiadamiania o terminach dokonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich

– sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich

– sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody łowieckie

– wzory protokołów oględzin i szacowania ostatecznego.

       Poszkodowani właściciele lub posiadacze gruntów rolnych mają 3 dni od stwierdzenia szkody na jej zgłoszenie w formie elektronicznej (e-mail) lub papierowej – dotyczy wszystkich upraw.

       Szkody w użytkach zielonych podzielono na dwa okresy:

poza okresem wegetacyjnym – szkodę  należy zgłosić w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody przed doprowadzeniem do stanu pierwotnego

w okresie wegetacyjnym –  3 dni od stwierdzenia.

       Informacje o terminie oględzin, szacowania wstępnego lub ostatecznego dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przekazuje pisemnie pocztą elektroniczna lub wiadomością SMS. Taka sama procedura obowiązuje Lasy Państwowe (PGLP) w procedurze odwoławczej.

       Przy szacowaniu uwzględnia się stan i jakość uprawy oraz jakość płodu rolnego w pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza stan/jakość bardzo złą, a 5 – bardzo dobrą:

stan uprawy – największy wpływ na ocenę ma wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz anomalie rozwojowe spowodowane przez czynniki niezależne od poszkodowanego –szczególnie warunki atmosferyczne

jakość uprawy – największy wpływ na ocenę mają potencjalne możliwości plonowania ustalone na podstawie danej fazy rozwojowej roślin oraz warunki środowiskowo-klimatyczne w danym okresie wegetacyjnym

jakość płodu rolnego – największy wpływ na ocenę mają cechy zewnętrzne danego płodu: wielkość, kształt i zapach, ale również występowanie szkód wyrządzonych przez szkodniki owadzie.

       Powierzchnię uprawy ustala się za pomocą taśmy mierniczej, dalmierzy, GPS, dronów. Uszkodzoną powierzchnię uprawy ustala się orientacyjnie na podstawie wizji lokalnej. Zespół dokonujący szacowania szkód może przybrać osobę trzecią do pomocy w szacowaniu, szczególnie do wykonania pomiarów.

       Przy szacowaniu ostatecznym szkody w uprawach wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda powstała w okresie:

1) do 30 kwietnia – w wysokości 30%,

2) od 1 maja do 25 maja – w wysokości 50%

3) po 25 maja – w wysokości 85%

wyliczonej wysokości odszkodowania za szkody w uprawach.

       Uwaga! Przedstawiciel Izby Rolniczej uczestniczy tylko w postępowaniu odwoławczym na wniosek poszkodowanego!

Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/776/1

 Opr.: Henryka Telus