Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Pieniądze na poprawę infrastruktury drogowej

Show the MENU
02.12.2018

Mając na celu dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej województwa łódzkiego Wojewoda Łódzki przeprowadził nabór wniosków o dofinansowanie zadań drogowych na rok 2019 w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Nadrzędnym celem Programu jest wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego w infrastrukturze drogowej, poprzez tworzenie bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym. Wnioskodawcy mogli składać wnioski dot. budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych.

Łączne dofinansowanie zadań w latach 2016-2019 zgodnie z zasadami opisanymi w rządowym Programie wynosi 3,5 mld zł. Kwota dofinansowania dla województwa łódzkiego przewidziana na 2019 r. to 68.295.791 zł czyli o 18.626.125 zł więcej niż w latach poprzednich. Do naboru zgłoszono 89 wniosków – 64 gminnych i 25 powiatowych, na łączną kwotę dofinansowania 112.385.737,9 zł.

Wysokość rządowego dofinansowania wniosków gminnych oraz powiatowych wynosi 50%. W wyniku przeprowadzonego naboru ogłoszono ostateczną listę rankingową obejmującą 68 wniosków - 48 gminnych i 21 powiatowych. Na podstawie ostatecznej listy rankingowej zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw transportu, wojewoda zatwierdza listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnego limitu środków przyznanych na województwo.

Wojewoda ogłasza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania i występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków. Ostateczna lista rankingowa zostaje załączona do niniejszej wiadomości oraz jest dostępna pod linkiem: https://lodzkie.eu/page/5137,nabor-i-realizacja-wnioskow-2019.html

Źródło: UW