Organizacja 3 konferencji dotyczących realizacji celów Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027

Show the MENU
23.07.2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. . „Organizacja 3 konferencji dotyczących realizacji celów Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027” współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

Partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego  realizuje cykl 3 jednodniowych konferencji w poniższych tematach:

  1. "Gospodarstwa opiekuńcze sposobem na aktywną starość na obszarach wiejskich”
  2. "Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych”
  3. "Wyzwania środowiskowe w rolnictwie zgodnie z nową perspektywą WPR”

Konferencje organizowane są na podstawie art. 57g ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 oraz wniosku RWII.433.4.18.2020 o wybór operacji do realizacji w ramach Programu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021, złożonego w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 i 2021 r., w ramach dwuletniego  planu operacyjnego na lata 2020-2021 - umowa nr 10/2020.

Celem operacji jest:

- jest przekazanie wiedzy i informacji uczestnikom konferencji na temat wyzwań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 dotyczących:

-        przedstawienie sytuacji demograficznej oraz sytuacji osób starszych na obszarach wiejskich – starzejące się społeczeństwo wymaga nowych form opieki i zagospodarowania czasu. W związku

-        Działania społeczne i opiekuńcze na rzecz osób starszych, zagrożonych niesamodzielnością np. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę, systemy przywoławcze, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;

-        Dobre przykłady realizacji działań opiekuńczych na obszarach wiejskich

-        Przybliżenie idei projektu „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych  GROWID” Gospodarstwa opiekuńcze są innowacyjnym rozwiązaniem polegającym na połączeniu rolnictwa wielofunkcyjnego ze świadczeniem usług społecznych na poziomie lokalnym. Jego implementacja w Polsce jest dużym wyzwaniem, które wiąże się z koniecznością poszukiwania odpowiednich form prawnych i organizacyjnych dla gospodarstw opiekuńczych, potrzebą określenia źródeł ich finansowania oraz sposobu działania. Dzięki konferencji zostaną zidentyfikowane bariery dla tworzenia gospodarstw opiekuńczych w każdym regionie oraz zaproponowane sposoby ich przezwyciężania.

-        analizy SWOT w kontekście wspierania dochodów gospodarstw towarowych w Polsce

-        złożoności rolnictwa w Polsce i problemem z wypracowaniem uniwersalnych instrumentów wsparcia

-        wspierania dochodów gospodarstw rolnych z uwzględnieniem aspektu środowiskowego

-        dochodów gospodarstw rolnych a WPR 2021-2027

-        zakresem i formą wsparcia dochodów gospodarstw rolnych po 2021 r.

-        wprowadzanych dyrektyw środowiskowych: programu azotanowego, Dyrektywy NEC i BAT, zapobiegania emisji fosforu, innowacyjnych i precyzyjnych systemów nawożenia z wykorzystaniem różnych urządzeń np. dronów, gospodarki odpadami – BDO oraz kontroli w zakresie ochrony środowiska rolniczego w gospodarstwie rolnym

-        działanie ma służyć ułatwianiu wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;

-        wymiana wiedzy i nawiązanie kontaktów między uczestnikami operacji co może skutkować znalezienia nowych rozwiązań i wdrażanie ich do szerszej grupy odbiorców

-        zapoznanie się z technikami rolniczymi, najlepszymi praktykami oraz innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie dyrektyw środowiskowych: programu azotanowego, Dyrektywy NEC i BAT, zapobiegania emisji fosforu, systemów nawożenia z wykorzystaniem różnych urządzeń np. dronów, gospodarki odpadami – BDO oraz kontroli.

Przewidywanym efektem operacji jest zdobycie wiedzy tematach objętych zakresem operacji, tj:

         1.          Ukierunkowane na podejście do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych w ramach całej WPR.

         2.          Wspieranie dochodu rolników, a co za tym idzie zapewnia ich stabilności i przewidywalności w ramach nowej WPR 2021-2027

  1. Pomoc nowym pokoleniom rolników w podejmowaniu działalności poprzez mentorowanie młodych rolników przez bardziej doświadczonych rolników, skuteczniejsze przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie lub opracowywanie planów sukcesji gospodarstw

         4.          Pokazanie kierunków działań społecznych i opiekuńczych na rzecz osób starszych, zagrożonych niesamodzielnością na obszarach wiejskich

 

O terminach i zasadach naboru oraz szczegółowe harmonogramy każdej z trzech ww. konferencji zostaniecie Państwo poinformowani w odrębnych komunikatach.

 

Jeżeli jeszcze się nie zarejestrowałeś jako partner KSOW

ZRÓB TO TERAZ

www.ksow.pl