Operacja pn. „Rol-Szansa 2019 – Unowocześniamy rolnictwo i obszary wiejskie”

Show the MENU
14.06.2019

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Rol-Szansa 2019 – Unowocześniamy rolnictwo i obszary wiejskie” współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Głównym celem operacji jest wsparcie współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć przez rolników poprzez zwiększenie udziału interesariuszy sektora rolniczego we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym organizacja wydarzenia targowego „Rol-Szansa 2019 Unowocześniamy rolnictwo i obszary wiejskie”, organizacja 1 konferencji, targów, konkursów oraz działań upowszechniających te wydarzenia, jak na przykład: wydanie publikacji w formie papierowej, emisję audycji w radiu lokalnym, emisję programu w telewizji regionalnej, co przyczyni się do powstawania wspólnych inicjatyw rolników i interesariuszy rolnictwa, a przez to do rozwoju obszarów wiejskich w ciągu najbliższych kilku lat.

 

Przewidywane wyniki operacji to promocja rolnictwa, wymiana doświadczeń, wdrożenie dobrych praktyk w rolnictwie, upowszechnienie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Targi przyczynią się również do zwiększenia udziału zainteresowanych stron do wdrażania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

 

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW!

Można to zrobić na stronie internetowej KSOW.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl