Kalkulacja kosztów produkcji porzeczki czarnej - grudzień 2004 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE Jedn. miary Ilość Cena       w zł Wartość   w zł Ilość Cena       w zł Wartość   w zł
PRODUKCJA TOWAROWA               
porzeczka czarna dt 40 35,00 1 400,0 60 35,00 2 100
Je3dnolita płatność obszarowa         1 211 211
RAZEM PRODUKCJA xx 40 xx 1 400,0 60 xx 2 311
KOSZTY BEZPOŚREDNIE:              
NAWOŻENIE:              
N kg 70 2,13 149,1 90 2,13 192
K2O kg 100 1,46 146,0 110 1,46 161
Wapno nawozowe  t 1,5 40,00 60,0 1,5 40,00 60
RAZEM NAWOZY xx xx xx 355,1 xx xx 412
OCHRONA:              
Mitac 200 EC l 4 51 204,0 4 51 204
Marshal  250 EC l 2,5 55,5 138,8 5 69,7 349
Talstar 100 EC l 0,75 258,60 194,0 0,75 258,60 194
Nissorun 10 EC l 0,75 152,20 114,2 0,75 152,20 114
Dithane M.- 45  kg 4,5 22,00 99,0 4,5 22,00 99
Owadofos 540 EC l 2,25 46,50 104,6 2,25 46,50 105
Punch 400 EC l 0,112 1060,0 118,7 0,12 1060,0 127
Nimrod 25 EC l 2,25 92,00 207,0 2,25 92,00 207
Pirimor 25 WG kg 1,5 161,70 242,6 1,5 161,70 243 a. Przyjęte ceny produktu na podstawie notowań WODR-BRATOSZEWICE z rynku  
Basta 150 SL l 5 78,50 392,5 5 78,50 393 hurtowego-Łódż ul.Zjazdowa, targowisk, punktów skupu dla przetwórstwa i chłodni
Azotop 50 WP kg 2 34,90 69,8 2 34,90 70 b. Ceny środków ochrony na podstawie cen  P. H.U.T. "AGRO-MAR" 
Agil 100EC l 1 142,00 142,0 1 142,00 142 c. Ceny nawozów (czysty składnik) na podstawie notowań WODR-BRATOSZEWICE 
RAZEM OCHRONA xx xx xx 2 027,0 xx xx 2 245
INNE KOSZTY BEZPOŚREDNIE xx xx 300,0 xx xx 300
RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE xx xx #ADR! xx 26% 2 958
NADWYŻKA  BEZPOŚREDNIA xx xx #ADR! xx   -647 Koszty bezpośrednie 26
KOSZTY POŚREDNIE     #ADR!   29% 3 299 Koszty pośrednie 29
RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE i POŚREDNIE     #ADR!     6 256 Amortyzacja 29
WARTOŚĆ  DODANA  BRUTTO     #ADR!     -3 945 Czynsze, odsetki, praca najemna 16
AMORTYZACJA         29% 3 299
WARTOŚĆ  DODANA  NETTO           -7 244
CZYNSZE, ODSETKI, PRACA NAJEMNA         16% 1 820
KOSZTY OGÓŁEM           11 375
DOCHÓD Z 1 HA           -9 064
WSKAŹNIK OPŁACALNOŚCI  %     #ADR!     20
Poziom plonów zapewniający zwrot kosztów prod. dt     #ADR!     325
Koszt produkcji 1 dt     #ADR!     190