• BIP
 • Dojazd
 • Kontakt
baner
baner
baner
 • Dział Administracyjny
 • Dział Ekonomii
 • Dział Kadr
 • Dział Księgowości
 • Dział Metodyki
 • Dział Przedsiębiorczości
 • Dział Systemów
 • Dział Teleinformatyki

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

 

        Dział pełni nadzór merytoryczny i koordynacyjny w stosunku do Zespołów Doradztwa Rolniczego
i Metodyki oraz Zespołów Administracyjno-Gospodarczych w Oddziałach z zakresu kompetencji Działu,
a także w zakresie swojej właściwości nad Rejonowymi Zespołami Doradców.

Pracownicy działu:
 
Henryk Kijak
kierownik działu
tel. 42 719 89 28 w. 313; 42 710 38 18; kom. 519 301 044
 
Andrzej Lis
główny specjalista ds. metodyki doradztwa
tel. 719 89 28 w. 317; 42 710 38 17; kom. 519 301 045

e-mail:a.lis@lodr-bratoszewice.pl

 
Grażyna Bożyk
starszy specjalista ds. oświaty, informacji i wydawnictw
tel. 42 719 89 28 w. 318; 42 710 38 18; kom. 519 646 568
 
Krzysztof Grzelak
starszy specjalista ds. szkoleń – koordynator wojewódzki
tel. 42 719 89 28 w. 322;  42 710 38 22; kom. 519 301 046
 
Joanna Kwiatkowska
starszy specjalista ds. szkoleń
tel. 42 719 89 28 w. 317; 42 710 38 17

 
Maria Oskroba
starszy referent ds. dokumentacji i biblioteki
tel. 42 719 89 28 w. 315; 42 710 38 15
 
  Do zadań Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw  należy w szczególności:

 • świadczenie pomocy merytorycznej i organizacyjnej dla podległych komórek organizacyjnych w realizacji zadań z zakresu właściwości Działu;
 • koordynowanie działań wszystkich komórek organizacyjnych Ośrodka w zakresie programowania działalności, realizacji programu działalności i sprawozdawczości z realizacji działań, a także opracowywanie dla całego Ośrodka zbiorczych założeń do rocznego programu działalności (wytycznych), rocznego programu działalności i sprawozdania z rocznego programu działalności;
 • opracowywanie sposobów realizacji zadań i standardów ich wykonania w zgodzie z metodyką doradztwa rolniczego;
 • opracowywanie wzorów dokumentacji prowadzonej w Ośrodku w zakresie programowania działalności, realizacji programu działalności i sprawozdawczości z realizacji zadań;
 • monitorowanie przebiegu i koordynowanie realizacji zadań rocznego programu działalności na szczeblu Ośrodka, w tym koordynowanie działalności szkoleniowej Ośrodka oraz opracowywanie okresowych informacji o przebiegu realizacji zadań lub zagrożeniach realizacji rocznego praogramu działalności;
 • prowadzenie sprawozdawczości miesięcznej z realizacji rocznego programu działalności w celu rozliczenia wykorzystania dotacji celowej udzielonej Ośrodkowi przez wojewodę;
 • prowadzenie kontroli realizacji zadań doradczych w działalności oświatowej, doradczej, upowszechnieniowej i w usługach wewnętrznych przez Działy, Zespoły i Rejonowe Zespoły Doradców pod kątem zgodności z metodyką i standardami wykonania (kontrole metodyczne);
 • organizowanie i prowadzenia działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich;
 • koordynowanie prac Ośrodka w związku z działalnością w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich oraz ustalenie standardów i zasad tej działalności i nadzór merytoryczny nad wykonaniem, gromadzenie dokumentacji ze szkoleń i kursów (programy, dzienniki szkoleń, listy obecności, rejestry wydawanych zaświadczeń i świadectw) i przekazywanie jej do zasobów archiwalnych Ośrodka;
 • współpraca z jednostkami koordynującymi i nadzorującymi działalność oświatowo-doradczą w zakresie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich;
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego kadry spcjalistycznej, w tym własnej kadry doradczej, poprzez m.in. kursy, konferencje, seminaria, warsztaty szkoleniowe, szkolenia wyjazdowe itp.;
 • prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej poprzez opracowywanie oraz współpracę w zakresie publikowania i dystrybuowania: ulotek, broszur, artykułów, komunikatów i informacji;
 • redagowanie i aktualizacja strony internetowej Ośrodka;
 • współpraca w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej, w szczególności opracowywanie redakcyjne artykułów do miesięcznika "RADA" i materiałów do wydawnictw jednokrotnych (broszur i ulotek) oraz publikacji na stronę internetową Ośrodka, a także druk, publikowanie i dystrybucja wydawnictw własnych;
 • obsługa audiowizualna i dziennikarska konferencji i innych szkoleń o zasięgu wojewódzkim i oddziałowym, prowadzenie dokumentacji fotograficznej szkoleń, wystaw i różnych form działalności Ośrodka, przygotowywanie i publikowanie reportaży i fotoreportaży z ich przebiegu oraz współpraca w opracowywaniu dokumentacji graficznej i fotograficznej do miesięcznika "RADA";
 • koordynowanie i prowadzenie prenumeraty czasopism rolniczych i prasy codziennej dla Ośrodka;
 • prowadzenie biblioteki rolniczej, jak również gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
 • obsługa organizacyjno-techniczna posiedzeń Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Ośrodku, w tym przygotowywanie i wysyłanie materiałów i protokołowanie posiedzeń;
 • współpraca z mediami, urzędami, instytucjami i organizacjami samorządowymi w zakrsie prowadzenia promocji działań i możliwości Ośrodka oraz przygotowywanie materiałów prasowych i wizualizacja Ośrodka poprzez opracowywanie i aktualizowanie tablic ogłoszeń, plansz, banerów, reklam zewnętrznych itp.;
 • współudział w organizacji targów, wystaw, pokazów i innych przedsięwzięć o charakterze ogólnozakładowym, w zakresie kompetencji Działu;
 • prowadzenie bieżącej kontroli funkcjonalnej w Dziale, w Zespołach i Rejonowych Zespołach Doradców z zakresu kompetencji Działu.