• BIP
 • Dojazd
 • Kontakt
baner
baner
baner
 • Dział Administracyjny
 • Dział Ekonomii
 • Dział Kadr
 • Dział Księgowości
 • Dział Metodyki
 • Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Dział Systemów
 • Dział Teleinformatyki

Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw

 

        Dział pełni nadzór merytoryczny i koordynacyjny w stosunku do Zespołów Doradztwa Rolniczego
i Metodyki oraz Zespołów Administracyjno-Gospodarczych w Oddziałach z zakresu kompetencji Działu,
a także w zakresie swojej właściwości nad Rejonowymi Zespołami Doradców.

Pracownicy działu:
 
Andrzej Lis
główny specjalista ds. metodyki doradztwa
tel. 719 89 28 w. 317; 42 710 38 17; kom. 519 301 045

e-mail:a.lis@lodr-bratoszewice.pl

 
Grażyna Bożyk
starszy specjalista ds. oświaty, informacji i wydawnictw
tel. 42 719 89 28 w. 318; 42 710 38 18; kom. 519 646 568
 
Krzysztof Grzelak
starszy specjalista ds. szkoleń – koordynator wojewódzki
tel. 42 719 89 28 w. 322;  42 710 38 22; kom. 519 301 046
 
Maria Oskroba
starszy referent ds. dokumentacji i biblioteki
tel. 42 719 89 28 w. 315; 42 710 38 15
 
 
Do zadań Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw  należy głównie:
 • świadczenie pomocy merytorycznej i organizacyjnej dla podległych komórek organizacyjnych w realizacji zadań z zakresu właściwości działu
 • koordynowanie działań wszystkich komórek organizacyjnych ośrodka w zakresie programowania działalności, realizacji programu działalności i sprawozdawczości z realizacji działań, a także opracowywanie dla całego ośrodka zbiorczych założeń do rocznego programu działalności (wytycznych), rocznego programu działalności i sprawozdania z rocznego programu działalności
 • opracowywanie sposobów realizacji zadań i standardów ich wykonania w zgodzie z metodyką doradztwa rolniczego
 • opracowywanie wzorów dokumentacji prowadzonej w ośrodku w zakresie programowania działalności, realizacji programu działalności i sprawozdawczości z realizacji zadań
 • monitorowanie przebiegu i koordynowanie realizacji zadań rocznego programu działalności na szczeblu ośrodka, w tym koordynowanie działalności szkoleniowej ośrodka oraz opracowywanie okresowych informacji o przebiegu realizacji zadań lub zagrożeniach realizacji rocznego programu działalności
 • prowadzenie kontroli realizacji zadań doradczych w działalności oświatowej, doradczej, upowszechnieniowej i w usługach wewnętrznych przez działy, zespoły i powiatowe zespoły doradztwa rolniczego pod kątem zgodności z metodyką i standardami wykonania (kontrole metodyczne)
 • organizowanie i prowadzenia działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich
 • koordynowanie prac ośrodka w związku z  działalnością w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich oraz ustalenie standardów i zasad tej działalności i nadzór merytoryczny nad wykonaniem, gromadzenie dokumentacji ze szkoleń i kursów (programy, dzienniki szkoleń, listy obecności, rejestry wydawanych zaświadczeń i świadectw) i przekazywanie jej do archiwum ośrodka
 • współpraca z jednostkami koordynującymi i nadzorującymi działalność oświatowo-doradczą w zakresie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego kadry specjalistycznej, w tym własnej kadry doradczej, poprzez, m.in. kursy: konferencje, seminaria, warsztaty szkoleniowe, szkolenia wyjazdowe itp.
 • prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej poprzez opracowywanie i publikowania i dystrybuowanie: ulotek, broszur, artykułów, komunikatów i informacji
 • redagowanie i aktualizacja strony internetowej ośrodka
 • opracowywanie redakcyjne artykułów do miesięcznika „RADA”
 • obsługa audiowizualna i dziennikarska konferencji i szkoleń o zasięgu wojewódzkim i oddziałowym, prowadzenie dokumentacji fotograficznej szkoleń, wystaw i różnych form działalności ośrodka, przygotowywanie i publikowanie reportaży i fotoreportaży z ich przebiegu oraz współpraca w opracowywaniu dokumentacji graficznej i fotograficznej do miesięcznika „RADA”
 • koordynowanie i prowadzenie prenumeraty czasopism rolniczych i prasy codziennej dla ośrodka
 • prowadzenie biblioteki rolniczej, jak również gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych
 • obsługa organizacyjno-techniczna posiedzeń Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy ośrodku, w tym przygotowywanie i wysyłanie materiałów i protokołowanie posiedzeń
 • współpraca z mediami, urzędami, instytucjami i organizacjami samorządowymi w zakresie prowadzenia promocji działań ośrodka oraz przygotowywanie materiałów prasowych i wizualizacja ośrodka poprzez opracowywanie i aktualizowanie tablic ogłoszeń, plansz, bannerów, reklam zewnętrznych itp.
 • współudział w organizacji targów, wystaw, pokazów i innych przedsięwzięć o charakterze ogólnozakładowym, w zakresie kompetencji działu
 • prowadzenie bieżącej kontroli funkcjonalnej w dziale, w zespołach i powiatowych zespołach doradztwa rolniczego z zakresu kompetencji działu.